РОЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПІДГОТОВКИ РІШЕНЬ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА

  • Бурбан О.В. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: капіталізація, ринкова капіталізація підприємства, оцінювання вартості, методи оцінювання вартості підприємства

Анотація

В даній статті, базуючись на результатах аналізу сутності основних методів оцінювання вартості підприємства, надано подальший імпульс вивченню ролі оцінювання вартості підприємства як інструмента підготовки рішень для обгрунтування його ринкової капіталізації. Шляхом хронологічного аналізу поглядів учених на трактування поняття «капіталізація» було виявлено дуалістичну природу даної економічної категорії, що походить від капітального спрямування з одної сторони, та вартісного спрямування – з іншої. Систематизувавши наукові публікації вчених з досліджуваної проблематики, розкрито зв’язок між поняттями «капіталізація» та «ринкова капіталізація», а також «ринкова капіталізація підприємства» та «вартість підприємства». Як результат аналізу праць А. Дамодарана подано перехід від загального до конкретного рівня взаємозв’язку між ринковою капіталізацією підприємства та оцінюванням його вартості. Беручи до уваги значний рівень диференціації інструментарію оцінювання вартості підприємства, що обумовлено наявністю трьох основних підходів оцінювання (доходного, витратного та порівняльного), уточнено природу рішень стосовно обгрунтування ринкової капіталізації підприємства в межах основних методів оцінювання. В результаті аналізу підходів систематизовано сферу застосування кожного із методів, визначено основи прийняття рішення щодо росту ринкової капіталізації. Встановлено, що основою прийняття рішення щодо росту капіталізації в межах методів доходного підходу виступають різні напрями доходності (доходності майбутніх грошових потоків, доходу від інтелектуальної власності, доходності ринкових операцій та загального рівня доходності). В межах витратних методів, де спостерігається найбільше різноманіття факторів, основою є: стан основних засобів (метод чистої балансової картості), унікальні об’єкти інтелектуальної власності (метод відновної вартості), процес переоцінки наявних активів та пасивів (метод скоригованої балансової картості). Основою прийняття такого рішення в межах порівняльних методів є процес порівняння із компанією-аналогом (метод компаній-аналогів), або ж купівля-продаж такої компанії (метод мультиплікаторів).

Біографія автора

Бурбан О.В., Луцький національний технічний університет

Аспірант кафедри підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

 

 

Посилання

1. Kryvovyazyuk I., Pushkarchuk I., Volynchuk Y. (2017) Kapitalizatsiyi yak osnova dynamichnoho rozvytku pidpryyemstv [Capitalizations as a basis for dynamic enterprise development]. Ekonomichnyy forum – Economic forum,
1. 135–144.
2. Zaderey V. (2017) Metody otsinky vartosti kompaniy [Companies valuation methods]. Ahrosvit – Agrosvit,
5. 48–54.
3. Davydov O. (2014) Vartistʹ pidpryyemstva yak ekonomichna katehoriya [Enterprise value as an economic category]. Aktualʹni problemy ekonomiky – Actual problems of economics, 5. 8–19.
4. Pronʹko L. (2017) Vartistʹ i kapitalizatsiya pidpryyemstv ta metody yikh otsinky [Value and capitalization of enterprises and their valuation methods] Ahroinkom: naukovo-praktychne vydannya – Agroincom: scientific and practical publication, 12. 113–117.
5. Shevchenko N. (2011) Rynkova kapitalizatsiya aktsionernykh tovarystv: sutnistʹ, funktsiyi ta problemy upravlinnya [Market capitalization of joint stock companies: essence, functions and problems of management]. Ekonomichna nauka. Ekonomika ta derzhava. – Economic Science. Economy and state, 9. 22–24.
6. Honcharov S., Kushnir N. (2009), Tlumachnyy slovnyk ekonomista [Explanatory dictionary of the economist]. Kyyiv: Tsentr uchbovoyi literatury, Kyiv [in Ukrainian].
7. Zavadsʹkyy Y., Osovsʹka T., Yushkevych O. (2006) Ekonomichnyy slovnyk [Economic dictionary].
Kyiv [in Ukrainian].
8. Khotinskaya G. (2005) Teoriya i praktika kapitalizatsii v usloviyakh rynka [Theory and practice of capitalization in market conditions]. Sobstvennost' i rynok – Property and market, 9. 2–5.
9. Mochernyy S. (2000) Ekonomichna entsyklopediya [Economic encyclopedia]. Akademiya, Kyiv [in Ukrainian].
10. Pirs D. Slovnyk suchasnoyi ekonomiky Makmilana [Macmillan's Dictionary of Modern Economics]. ArtEk, Kyiv [in Ukrainian].
11. Rozenberh D. Slovarʹ bankovskykh termynov [Dictionary of banking terms]. INFRA-M, Moscow [in Russian].
12. Damodaran A. (2015) Valuation: Security analysis for investments and corporate finance. WileyFinance, 1372.
13. Asaul, A. M., Pavlov, V.I., Pilipenko, I.I., Pavlikha, N.V., Kryvov’yazyuk, I.V. (2004). Ekonomikanerukhomosti: navch. posib. [Real Estate Economics: Teach. manual]. Kyiv: IVTS Derzhkomstatu Ukrayiny [in Ukrainian].
14. Kryvovyazyuk I.V., Burban O.V., Otsinyuvannya vartosti yak instrument rehulyuvannya rynkovoyi kapitalizatsiyi sub’yektiv hospodaryuvannya. Mizhnar. nauk.-prakt. konf. “Ekonomika i menedzhment 2020: perspektyvy intehratsiyi ta innovatsiynoho rozvytku : zb. nauk. Prats”. Dnipro, 2020, p. 99–101 [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-02-26
Як цитувати
Бурбан О.В. (2021). РОЛЬ ОЦІНЮВАННЯ ВАРТОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПІДГОТОВКИ РІШЕНЬ ДЛЯ ОБГРУНТУВАННЯ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний форум, 1(1), 116-121. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-13
Розділ
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ