ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • Камінська І.М. Луцький національний технічний університет
  • Ковальчук Н.В. Луцький національний технічний університет
  • Демидович А.С. Луцький національний технічний університет
  • Горчинська І.П. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: ефективність, результативність, ефективність діяльності підприємства, аналіз ефективності діяльності підприємства.

Анотація

У статті здійснено системне дослідження теоретичних і методичних підходів до аналізу ефективності діяльності підприємства.

На основі аналізу сучасних теоретичних підходів вчених-економістів до розуміння сутності категорії «ефективність діяльності підприємства» виокремлено такі підходи до її трактування: економічний підхід; оціночний підхід; затратний підхід; цільовий підхід; фінансовий підхід; комплексний підхід. Трактуючи ефективність діяльності підприємства варто враховувати усі підходи вчених, що дозволить розглядати цю категорію у найширшому значенні.

Базуючись на проведеному дослідженні, доведено, що ефективність діяльності підприємства характеризує його здатність досягати позитивні кількісні та якісні результати від провадження підприємницької діяльності й відповідно досягати визначених цілей при раціональному використані усіх наявних ресурсів.

Встановлено, що категорії «ефективність», «продуктивність», «результативність», «інтенсивність», «економічність», «прибутковість», «доходність», «дієвість», «раціональність» є самостійними й відмінними, що водночас виражають сукупність параметрів комплексної категорії «ефективність діяльності підприємства».

У статті обґрунтовано сутність та визначено цілі аналізу ефективності діяльності підприємства. Наведено принципи аналізу ефективності діяльності підприємства. Сформовано алгоритм й визначено етапи аналізу ефективності діяльності підприємства.

На основі розгляду сучасних методичних підходів до аналізу ефективності діяльності підприємства встановлено, що відсутній єдиний і універсальний методичний підхід до її аналізу.

У статті розглянуто зміст і особливості основних методик аналізу ефективності діяльності підприємства. Встановлено, що комплексний, деталізований та усесторонній аналіз ефективності діяльності підприємства повинен охоплювати різноманітні методи та прийоми аналізу.

Резюмуючи методичні підходи науковців до аналізу ефективності діяльності підприємства, у статті систематизовано за групами узагальнюючі і часткові показники.

Доведено, що аналіз ефективності діяльності підприємства є важливим і необхідним інструментом визначення поточного її рівня, вивчення резервів підвищення ефективності діяльності суб’єкта господарювання й формування конкретного і адекватного інструментарію нарощення його кінцевих фінансово-економічних результатів.

Біографії авторів

Камінська І.М. , Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

Ковальчук Н.В. , Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

 

Демидович А.С. , Луцький національний технічний університет

аспірант

 

Горчинська І.П. , Луцький національний технічний університет

бакалавр

 

Посилання

1. Vakhovych, I.M., Herasymchuk, Z.V., Kaminska, I.M. (2016). Business Economics. Lutsk: Nadstyr’ia. 632 p. [in Ukrainian].
2. Vashchenko, A.A. (2014). Efektyvnist vyrobnycho-hospodarskoi diialnosti v mekhanizmi upravlinnia promyslovymy pidpryiemstvamy [The effectiveness of the economic activities in the mechanism of industrial enterprise management]. Ekonomichnyi visnyk, no. 1, pp. 80–87. [in Ukrainian].
3. Voronkova, T.Ye., Masliuk, L.L. (2016). Pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstv lehkoi promyslovosti v umovakh rynkovykh vidnosyn [The efficiency improvement of light industry's enterprises' activity in market relations]. Investytsii: praktyka ta dosvid, no. 20, pp. 47–52.
4. Shliaha, O.V., Haltsev, M.V. (2014). Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti roboty pidpryiemstva [The ways of the enterprise’ efficiency increasing]. Visnyk ZDIA. Retrieved from http://masters.donntu.org/2017/ief/zhyhalova/library/evzdia_7_066.pdf (accessed 5 December 2020). [in Ukrainian].
5. Kravchenko, O.A., Bevzenko, Kh.S., But, Ye.M. (2015). Ekonomichna kontseptsiia pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti vyrobnychykh pidpryiemstv [The economic concept of increasing the efficiency of industrial enterprises]. Ekonomika: realii chasu, no. 5(21), pp. 69–76. [in Ukrainian].
6. Kutsenko, A.V. (2008). Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm upravlinnia efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstv spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy [Organizational and economic mechanism of management of efficiency of activity of the enterprises of consumer cooperation of Ukraine. Poltava: RVV PUSKU, 205 p. [in Ukrainian].
7. Tkachuk, H.Yu. (2015). Pidkhody do otsinky efektyvnosti hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva [Approaches to assessing the effectiveness of economic activity of the enterprise]. Problemy teorii ta metodolohii bukhhalterskoho obliku, kontroliu i analizu, vol. 1 (31). pp. 366–378. [in Ukrainian].
8. Blyzniuk, L.M. (2018). Pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva u sferi maloho biznesu [Increasing efficiency of the activity of the enterprise in the field of small business]. Zhurnal naukovyi ohliad, no. 2 (45). Retrieved from http://oaji.net/articles/2017/797-1523370573.pdf (accessed 5 December 2020). [in Ukrainian].
9. Salenko, O.V. (2013). Shliakhy vyznachennia stupeniu efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Ways of determining the efficiency of enterprises]. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvamy mashynobudivnoi haluzi: problemy teorii ta praktyky, no. 4 (24), pp. 62–71. [in Ukrainian].
10. Batrakova, T.I. (2015). Sutnist poniattia «ekonomichna efektyvnist» diialnosti pidpryiemstva v rynkovykh umovakh [Concept of nature «economic efficiency» of the enterprise in market environtment]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, no. 1 (69), part 1, pp. 172–178. [in Ukrainian].
11. Polehenka, M.A. (2016). Teoretychna sutnist ekonomichnoi katehorii «efektyvnist» [The theoretical essence of economic categories «efficiency»]. Ahrosvit, no.10, pp. 69–74. [in Ukrainian].
12. Lazareva, N.O. (2017). Organizational and economic mechanism for managing the performance of wineries. Dissertation for the degree of a candidate of economic sciences (doctor of philosophy) in specialty 08.00.04 - Economics and management of enterprises (by kinds of economic activity). Odesa National Academy of Food Technologies, Odesa. Retrieved from https://card-file.onaft.edu.ua/bitstream/123456789/2989/2/Lazareva.pdf (accessed 5 December 2020). [in Ukrainian].
13. Onokalo, V.H. (2017). Teoretychni aspekty efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva ta pidkhody do yii otsinky [Theoretical aspects of efficiency of the activity of the enterprise and approaches to its evaluation]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 13, pp. 641–644. [in Ukrainian].
14. Litvinova, V.O. (2014). Ekonomichna efektyvnist: sutnist ta formy [Economic efficiency: essence and forms]. Visnyk Berdianskoho universytetu menedzhmentu i biznesu, no. 2, pp. 43–45. [in Ukrainian].
15. Arkhipov, N.M. (2019). Management of efficiency of operational activity of the enterprise of retail trade. Thesis for the candidste degree in Economics in specialty 08.00.04 − Economics and management of Enterprises (by types of economic activity). Kyiv National University of trade and Economics, Kyiv. Retrieved from https://knute.edu.ua/file/Mg==/3bfaacdda3191daf9ae49388890bf830.pdf (accessed 5 December 2020). [in Ukrainian].
16. Morshchenok, T.S., Biliak, O.M. (2016). Ohliad pidkhodiv do vyznachennia ekonomichnoi sutnosti poniattia «efektyvnist». [Research of going near determination of economic essence of concept «efficiency»]. Visnyk ZDIA, vol. 1 (01), pp. 7–13. [in Ukrainian].
17. Otenko, V.I. (2013). Formuvannia analitychnoho instrumentariiu otsinky efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Formation of Analytical Tools of Assessment of Company Effectiveness]. BIZNESINFORM, no. 5, pp. 232–237. [in Ukrainian].
18. Pylypenko, S.M. (2016). Teoretychni zasady otsinky efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [The theoretical aspects of estimating of enterprise activity efficiency]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 10, pp. 452–456. [in Ukrainian].
19. Tihonov, A.I., Novikov, S.V., Tikhonova, S.V. (2019). Provedenie ehkonomicheskoj ocenki ehffektivnosti deyatel'nosti predpriyatij aviacionnoj promyshlennosti [Economic evaluation of the efficiency of the activities of the aircraft industry enterprises]. Moskovskij ehkonomicheskij zhurnal, no. 12, pp. 784–793. [in Russian].
20. Trut, O.O., Mykolaichuk, I.P. (2018). Efektyvnist operatsiinoi diialnosti rozdribnoho torhovelnoho pidpryiemstva ta metodolohiia yii vymiriuvannia [Effectiveness of retail trade enterprise operating activity and methodology of its measurement]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivlii, no. 3 (88), pp. 26–32. [in Ukrainian].
21. Shmatkovska, T.O., Sosna, H.M. (2016). Do problematyky pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva na innovatsiinykh zasadakh [To the problem of the increase of efficiency of activity of the enterprise on innovative principles]. Finansovyi prostir, no. 1 (21), pp. 114–118. [in Ukrainian].
22. Yaroslavskyi, A.O. (2018). Ekonomichna efektyvnist diialnosti pidpryiemstva: teoretychnyi aspekt [Economic efficiency of the business of the enterprise: theoretical aspects]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 20, no. 3, pp. 174–177. [in Ukrainian].
23. Chmil, H.L. (2018). Kompleksna otsinka efektyvnosti komertsiinoi diialnosti pidpryiemstv rozdribnoi torhivli [Complex evaluation of efficiency of commercial activity of retail trade enterprises]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriia: Ekonomika i upravlinnia, no. 4, issue 29 (68), pp. 117–121. [in Ukrainian].
24. Navolska, N.V. (2018). Teoretychni aspekty upravlinnia ekonomichnoiu efektyvnistiu diialnosti pidpryiemstv ta vyboru pokaznykiv yii otsinky [Theoretical aspects of management of economic efficiency of enterprises and selection of indicators of its evaluation]. Ekonomika i suspilstvo, vol. 18, pp. 474–480. [in Ukrainian].
25. Matiukh, S.A. (2014). Doslidzhennia suchasnykh metodiv otsinky efektyvnosti diialnosti orhanizatsii [Study of existing methods for evaluation of organization activity efficiency]. Ekonomichnyi analiz, vol. 15, no. 3, pp. 79–85. [in Ukrainian].
26. Holovenko, I.P. (2016). Teoretyko-metodychni pidkhody do otsiniuvannia ekonomichnoi efektyvnosti funktsionuvannia pidpryiemstv [Theoretical-methodological approaches to the evaluation of economic efficiency of enterprises]. Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, vol. 11, pp. 300–303. [in Ukrainian].
27. Levchenko, Yu.H., Shekmar, N.A. (2011). Metodychni pidkhody do vyznachennia efektyvnosti hospodarskoi diialnosti pidpryiemstva [Approaches to the definition of commercial operations]. Naukovyi visnyk uzhhorodskoho universytetu. Seriia «Ekonomika», vol. 32, pp. 130–136. Retrieved from https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/5867/1/МЕТОДИЧНІ%20ПІДХОДИ%20ДО%20ВИЗНАЧЕННЯ%20ЕФЕКТИВНОСТІ%20ГОСПОДАРСЬКОЇ%20ДІЯЛЬНОСТІ%20ПІДПРИЄМСТВА.pdf (accessed 5 December 2020). [in Ukrainian].
28. Bondarchuk, O.M., Maksymova, O.S. (2018). Optymizatsiia efektyvnosti diialnosti promyslovoho pidpryiemstva hirnychoi haluzi [Efficiency optimization of industrial mining companies activity]. Ekonomichnyi visnyk, no. 1, pp. 89–101. [in Ukrainian].
29. Pohorielov, S.M., Ledenko, A.V., Matiazh, O.A. (2015). Doslidzhennia shliakhiv pidvyshchennia efektyvnosti diialnosti pidpryiemstva [Research of ways to increase the efficiency of the enterprise]. Visnyk NTU «KhPI», no. 26 (1135), pp. 76–82. [in Ukrainian].
30. Ruban, L.O., Fedorchenko, T.O. (2017). Metodychni zasady formuvannia systemy pokaznykiv kompleksnoho analizu efektyvnosti diialnosti promyslovoho pidpryiemstva [Methodical bases for forming the system of indicators of complex analysis of the efficiency of activity of the industrial enterprise]. Molodyi vchenyi, no. 6(46), pp. 485–489. [in Ukrainian].
31. Arkhipov, N.M. (2018). Vydy efektyvnosti operatsiinoi diialnosti pidpryiemstva torhivli [Types of efficiency of operating activity of trade enterprise. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, vol. 18, issue 1, pp. 21–26. [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Камінська І.М., Ковальчук Н.В., Демидович А.С., & Горчинська І.П. (2021). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Економічний форум, 1(2), 79-87. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-10
Розділ
ЕКОНОМІКА І УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ