ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ЇЇ МІСЦЕ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ

  • Нужна О.А. Луцький національний технічний університет
Ключові слова: етика, загальна компетентність, Кодекс етики професійних бухгалтерів, професійна етика, облік, оподаткування, стандарти вищої освіти, фундаментальні принципи.

Анотація

У статті розглянуто актуальні питання щодо ролі та значення професійної етики у забезпеченні професійної компетентності при підготовці фахівців з обліку і оподаткування першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Мета дослідження – визначити місце професійної етики у підготовці бакалаврів з обліку і оподаткування у закладах вищої освіти та з’ясувати точку зору на значення етичних аспектів у професійній діяльності не лише кваліфікованих фахівців та науковців, а й майбутніх фахівців з обліку і оподаткування. Проведене опитування студентів-бакалаврів – випускників 2020 року спеціальності 071 Облік і оподаткування Луцького національного технічного університету з метою визначення рівня обізнаності в питаннях професійної етики та розуміння фундаментальних принципів. На основі аналізу їх відповідей на питання анкети виявлено володіння знаннями щодо етики загалом, набутими при вивченні дисциплін загальної підготовки, і розуміння окремих етичних аспектів професійної діяльності, сформованого при вивченні дисциплін професійної підготовки, де розглядались практичні ситуації та їх вирішення з урахуванням дотримання норм професійної етики. З’ясовано, що майбутні фахівці з обліку і оподаткування усвідомлюють важливість етичної поведінки у професійній діяльності. Обґрунтовано, що необхідні системні знання щодо професійної етики та фундаментальних принципів відповідно до Кодексу етики професійного бухгалтера майбутні фахівці з обліку і оподаткування зможуть отримати при вивченні такої дисципліни, як «Професійна етика». Це дасть можливість забезпечити формування необхідних загальних і професійних компетентностей відповідно до стандарту вищої освіти.

Біографія автора

Нужна О.А. , Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

 

Посилання

1. Balaziuk, O. Iu. (2017) Profesiina etyka bukhhaltera v konteksti reformuvannia bukhhalterskoho obliku v Ukraini [Professional ethics of an accountant in the context of accounting reform in Ukraine]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy and Society, 10, 710-714. [in Ukrainian].
2. Bratalan, V. P. & Hutsalenko, L. V. & Zdyrko, N. H. (2011) Profesiina etyka [Profesional ethics]. Kiev: Center of educational literature. [in Ukrainian].
3. Herasymova1, L. M. (2014) Profesiini tsinnosti ta etyka bukhhalteriv ta audytoriv [Professional values and ethics of accountants and auditors]. URL: https://stud.com.ua/59909/etika_ta_estetika/profesiyna_etika_i_tsinnosti_buhgalteriv_i_auditoriv. [in Ukrainian].
4. Code of ethics for professional accountants. URL: https://lexinform.com.ua/wp-content/uploads/2018/09/Code-of-Ethics_ukr.pdf. [in Ukrainian].
5. Rudenko, I. I. & Lavrova, O. O. (2013) Etychni aspekty obliku ta audytu [Ethical Aspects Of Accounting And Auditing]. Finansovyi prostir – Financial Space, 2, 113-120. [in Ukrainian].
Salova, N. A. (2015) Profesiina etyka audytora: fundamentalni pryntsypy [Auditor's professional ethics: fundamental principles]. Audytor Ukrainy – Auditor of Ukraine, 6 (235), 14-19. [in Ukrainian].
6. Standart vyshchoi osvity za spetsialnistiu 071 «Oblik i opodatkuvannia» dlia pershoho (bakalavrskoho) rivnia vyshchoi osvity, zatverdzhenyi Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy vid 19.11.2018. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/05/06/071-oblik-i-opodatkuvannya-bakalavr.pdf. [in Ukrainian].
7. Fedorova, V. V. (2018) Kodeks etyky v profesiinii diialnosti bukhhaltera i audytora [Code of ethics in the professional activities of accountants and auditors]. Suspilstvo v XXI stolitti: problemy ta perspektyvy rozvytku: Zb. materialiv Pershoi naukovo-praktychnoi internet-konferentsii (4 zhovtnia, m. Kyiv) [Society in the XXI century: problems and prospects of development: Proceedings of the First Scientific and Practical Internet Conference (October 4, Kiev]. K.: KNEU, p. 75-77. URL: https://conferencesua.wixsite.com/ibekneu/tezi-dopovidej/sekciya-3/fedorova-v-v-kodeks-etiki-v-profesiyniy-diyalnosti-buhgaltera-i-auditora. [in Ukrainian].
8. Shulha, S. V. & Parkhomenko, Ye. Yu. (2019) Profesiina etyka audytora v umovakh yevrointehratsii: zmist ta instytutsiini aspekty rehuliuvannia [Professional ethics of auditor in the conditions of european union integration: content and institutional aspects of adjustment]. Efektyvna ekonomika – Effective Economy, 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=6961. [in Ukrainian].
9. Iamborko, H. A. (2008) Profesiine zabezpechennia rozvytku obliku: etyka i moral bukhhalter [Professional support for the development of accounting: ethics and morality of the accountant]. Oblik i finansy APK - Accounting and finance of APC, 4, 184-188. [in Ukrainian].
Опубліковано
2021-06-12
Як цитувати
Нужна О.А. (2021). ПРОФЕСІЙНА ЕТИКА ТА ЇЇ МІСЦЕ У ПІДГОТОВЦІ ФАХІВЦІВ З ОБЛІКУ І ОПОДАТКУВАННЯ . Економічний форум, 1(2), 142-146. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-2-18
Розділ
БУХГАЛТЕРСЬКІЙ ОБЛІК ТА АУДИТ