ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Косінський Петро Луцький національний технічний університет
Ключові слова: соціальна відповідальність, соціальна економіка, соціально-орієнтована економіка, соціально-економічний розвиток, сталий розвиток, соціо-еколого-економічна система

Анотація

У цій статті узагальнено підходи до трактування терміна «соціальна економіка». Основною метою
дослідження є опрацювання наукових джерел для формування теоретичного базису щодо сутності та
принципів впровадження засад соціальної економіки у галузі народного господарства, з метою підвищення
ефективності діяльності підприємств й зростання рівня життя та добробуту населення. Актуальність
вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що сьогодні наявна в нашій державі економічна
система ведення національного господарства потребує вдосконалення та переходу на новий рівень
відносин для вирішення ряду нагальних завдань соціально-економічного характеру. Дослідження теми
даної статті здійснюється в такій логічній послідовності: вивчення поглядів вітчизняних вчених стосовно
необхідності впровадження принципів соціальної економіки та трансформації національної економічної
системи господарювання, вивчення сутності й узагальнення підходів до терміна «соціальна економіка»,
аналіз особливостей трансформації концептуальних засад «соціальної економіки» в нашій державі,
виявлення принципів впровадження засад даної концепції, формування висновків та виявлення подальших
перспективних напрямів дослідження поставленої проблеми. У даній статті обґрунтовано суб’єктивні та
об’єктивні передумовами соціальної трансформації системи національної економіки. Виявлено, що
соціальна економіка являє собою новий етап в розвитку національного господарства, а також притаманна
лише «гуманістично» спрямованим державам, розвиненим в економічному, інноваційному, науковому,
правовому, культурному плані. Досліджено, що соціальна економіка вченими розглядається не лише, як
системно-структурний об’єкт, а й як певна ідеологія, науковий напрямок, філософське вчення,
економічний інструмент тощо. За останнє десятиріччя в нашій державі відбулися помітні зміни не тільки
в трактуванні сутності соціальної економіки, а й самій концепції, що дало змогу виділити певні етапи її
трансформації: розробка, розвиток та інтеграція із іншими концепціями. На основі узагальнених
теоретичних матеріалів, сформовано власне визначення терміна «соціальна економіка». В ході
дослідження стало зрозуміло, що впроваджувати засади концепції соціальної економіки слід
дотримуючись певних принципів, зокрема таких як: соціальної відповідальності, обов’язкової взаємодії
учасників суспільних відносин, суспільно-правової рівності, відповідності концепції соціальної економіки
принципам концепції сталого розвитку, соціального страхування тощо

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Косінський Петро, Луцький національний технічний університет

доктор філософії

https://orcid.org/0000-0002-3254-2379

marmorcos@ukr.net

 

Посилання

1. Amosha, O.I., & Hrinevska, S.M. (2012). Sotsialna oriientatsiia ekonomiky: proforma chy realnist? [Social orientation of the economy: proforma or reality?]. Ekonomist – The Economist, 7, 4–7. [in Ukrainian].
2. . Hrinevska, S.M. (2012). Sotsialna oriientatsiia ekonomiky yak ekonomichna versiia sotsioekonomiky [Social orientation of the economy as an economic version of the socio-economy]. Ukrainskyi sotsium – Ukrainian Society, 1, 141–150. [in Ukrainian].
3. Libanova, E.M. (2010). Sotsialna oriientatsiia rynkovoi ekonomiky yak peredumova konsolidatsii suspilstva [Social orientation of the market economy as a prerequisite for the consolidation of society]. Visnyk NAN Ukrainy – Bulletin of the National Academy of Sciences of Ukraine , 8, 3–14. [in Ukrainian].
4. Stryzheus, L.V., & Tendiuk, A.O. (2016). Napriamy rehionalnoi polityky zabezpechennia sotsialnoi oriientatsii ekonomiky [Directions of regional policy to ensure the social orientation of the economy]. Ekonomichni nauky. Seriia : Rehionalna ekonomika – Economic sciences. Series: Regional Economy , 13, 358–367. [in Ukrainian].
5. Moskvina, A.O. (2019). Sotsialna oriientatsiia rynkovoi ekonomiky Ukrainy yak faktor pidvyshchennia natsionalnoi konkurentospromozhnosti [Social orientation of the market economy of Ukraine as a factor in increasing national competitiveness]. Komunalne hospodarstvo mist. Seriia : Ekonomichni nauky – Municipal utilities. Series: Economic Sciences, 7, 75–83. [in Ukrainian].
6. Kinash, I.P., & Perevozova, I.V. (2015). Transformatsiini protsesy ukrainskoi ekonomiky v sotsializatsii rozvytku [Transformational processes of the Ukrainian economy in the socialization of development]. Intelekt XXI – Intelligence XXI, 2, 48–53. [in Ukrainian].
7. Kovalenko, O.M., & Maznyk, L.V. (2013). Sotsialna ekonomika: Konspekt lektsii dlia studentiv napriamu 6.030505 «Upravlinnia personalom ta ekonomika pratsi» haluzi znan 0305 «Ekonomika i pidpryiemnytstvo» dennoi formy navchannia [Social Economics: Synopsis of lectures for students in the field of 6.030505 "Personnel Management and Labor Economics" in the field of knowledge 0305 "Economics and Entrepreneurship" full-time education]. Kyiv, NUKhT, 170 s. [in Ukrainian].
8. Kakhovska, O. (2012). Sotsialnist i yii mistse v sotsializatsii ekonomiky [Sociality and its place in the socialization of the economy]. Zbirnyk naukovykh prats «Efektyvnist derzhavnoho upravlinnia» – Collection of scientific works "Efficiency of public administration", 32, 427–432. [in Ukrainian].
9. Dolhyi, O.O., & Sydorenko, O.M. (2011). Dotrymannia pryntsypu sotsialnoi spriamovanosti ekonomiky v konteksti realizatsii norm podatkovoho kodeksu Ukrainy [Adherence to the principle of social orientation of the economy in the context of the implementation of the Tax Code of Ukraine]. Visnyk Akademii mytnoi sluzhby Ukrainy. Ser.: Derzhavne upravlinnia – Bulletin of the Academy of Customs Service of Ukraine. Ser .: Public Administration, 2, 67–72. [in Ukrainian].
10. Honcharova, S.Yu., & Honcharov, A.B., & Ahramakova, N.V. (2018). Sotsialna ekonomika: sutnist, pryntsypy, funktsii ta osnovni oriientyry dlia Ukrainy [Social economy: essence, principles, functions and main guidelines for Ukraine]. Biznes Inform – Business Inform, 3, 21–26. [in Ukrainian].
11. Semchuk, Zh.V. (2013). Teoretychni osnovy upravlinnia investytsiinymy resursamy sotsialnoi ekonomiky z urakhuvanniam pryntsypiv proektnoho analizu [Theoretical bases of management of investment resources of social economy taking into account the principles of project analysis]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy – Scientific Bulletin of NLTU of Ukraine, 23.14, 264–269. [in Ukrainian].
12. Derev’ianko, Yu.M., & Melnyk, L.H., & Kubatko, O.V. (2014). Sotsialna ta solidarna ekonomika: poniattia ta sutnist, dosvid ta perspektyvy [Social and solidarity economy: concept and essence, experience and prospects]. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky – Mechanism of economic regulation, 3, 89–98. [in Ukrainian].
13. Yeremenko, V.H. (2009). Ekonomika sotsialna: Entsyklopediia Suchasnoi Ukrainy: elektronna [Social economy: Encyclopedia of Modern Ukraine: electronic]. Kyiv: Instytut entsyklopedychnykh doslidzhen NAN Ukrainy. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=18744 (data perehliadu: 16.11.2021). [in Ukrainian].
14. Popadynets, O.V. (2015). Sotsializatsiia ekonomiky yak nova paradyhma ekonomichnoi teorii [Socialization of the economy as a new paradigm of economic theory]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti – Bulletin of Transport Economics and Industry, 49, 228–231. [in Ukrainian].
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Косінський Петро. (2022). ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Економічний форум, 1(2), 9-14. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-2
Розділ
ЕКОНОМІКА