УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ

  • Кісь Галина Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу
Ключові слова: потенціал підприємства; розвиток підприємства; управління потенціалом; управління розвитком; економічне зростання

Анотація

У цій статті узагальнено питання управління потенціалом підприємства як основи керування його розвитком. Основною метою дослідження є формування такої системи управління потенціалом підприємства, яка б дозволяла цілеспрямоване керування його розвитком. Реалізувати цю мету пропонується шляхом опрацювання понятійно-категоріального апарату управління економічним потенціалом та розвитком підприємства через розкриття сутності категорій «потенціал підприємства» і «розвиток» через призму їх взаємозв’язку. Систематизація літературних джерел і підходів до вирішення проблеми управління потенціалом як основи керування розвитком підприємства свідчить, що неоднозначність розуміння сутності потенціалу, його структури зумовлює труднощі щодо формування методологічного базису визначення економічного потенціалу в контексті управління розвитком підприємства.

Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що розвиток наукових підходів до питань управління потенціалом підприємства як основи керування його розвитком зумовлює доцільність подальшого дослідження таких термінів, як «потенціал» та «розвиток» для розкриття їх сутності, складових елементів, видів з метою формування новітнього методологічного базису управління ними.

Дослідження окресленої теми у роботі здійснюється в такій логічній послідовності: розкрито зміст економічного потенціалу господарюючого суб’єкта, який є унікальним, тобто таким, що має певні властивості, притаманні саме цьому суб’єкту господарювання; досліджено економічний потенціал підприємства, який є складною системою, на формування якої впливають особливості його функціонування, а також такою, що містить у своєму складі низку інших видів потенціалу, що є його елементами та мають вужче значення; доведено, що економічний потенціал визначає здатність підприємства до розвитку, забезпечення економічної безпеки, фінансової стійкості та конкурентоспроможності; встановлено, що економічний потенціал є підґрунтям розвитку та складовим елементом управління розвитком підприємства; доведено, що розвиток слід розглядати як процес позитивних якісних змін, основним критерієм якого виступає здобуття нової якості, що зміцнює життєздатність підприємства; встановлено, що процес розвитку є поетапним, тому при його здійсненні, підприємство переходить від однієї стадії розвитку до іншої.

Результати дослідження можуть бути корисними як для науковців, так і для менеджерів будь-якого підприємства, оскільки результативність використання економічного потенціалу, як і загалом ефективність господарської діяльності, залежить від якості управління, що здійснює керівництво підприємства.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Кісь Галина, Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0003-1009-7021

galyakiss@gmail.com

Посилання

1. Azhaman, I., & Zhydkov, O. (2018). Sutnist ta struktura ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [The essence and structure of the economic potential of the enterprise]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state, 4, pp. 22–25. [in Ukrainian].
2. Barybina, Ya. O. (2011). Pidkhody do vyznachennia sutnosti poniattia «potentsial» u katehorialnomu aparati [Approaches to the definition the essence of the «potential» concept in categorical apparatus]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, 6 (2), pp. 48–53. [in Ukrainian].
3. Verkhohliadova, N. I., & Kovalenko, Ye. V. (2016). Analiz pidkhodiv do vyznachennia sutnosti potentsialu pidpryiemstva [The analysis of approaches to definition the essence of potential of enterprises]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, 1 (55), pp. 31–35. [in Ukrainian].
4. Krush, P. V. & Derhaliuk, M. O. (2018). Obgruntuvannia skladovykh ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva yak systemy [Grounds for the complex economic potential of the enterprise as a system]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: Practice and Experience, 21, pp. 11–14. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32702/2306 6814.2018.21.11
5. Kobyzskyi, D. (2018). Organizational and economic potential of re-engineering business processes in the context of marketing activity of an industrial enterprise to ensure its efficient innovative activity. Suchasnyi stan naukovykh doslidzhen ta tekhnolohii v promyslovosti – Innovative Technologies and Scientific Solutions for Industries, 3 (5), pp. 95–105. https://doi.org/0000-0003-1842-7128
6. Koval, L. V. (2010). Економічний потенціал підприємства: сутність та структура [Economic potential of the enterprise: essence and structure]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of Lviv Polytechnic National University, 690, pp. 59–65. [in Ukrainian].
7. Oriekhova, A. I. (2018). Ekonomichnyi potentsial pidpryiemstva: sutnisni kharakterystyky ta strukturyzatsiia [Economic potential of the enterprise: intrinsic characteristics and structuring]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and Society, 17, pp. 308–313. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2018-17-45
8. Plikus, I. I. (2012). Potentsial pidpryiemstva, yoho otsinka y transformatsiia: ekonomichna y bukhhalterska interpretatsiia [Potential of an enterprise, its estimation and transformation: economic and accounting interpretation]. Finansy Ukrainy – Finance of Ukraine, 4, pp. 91–105. [in Ukrainian].
9. Chumakov, K. I. (2012). Potentsial pidpryiemstva yak ekonomichna systema [The potential of the enterprise as an economic system]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli – Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, 4 (55), pp. 223–229. [in Ukrainian].
10. Shabatura, T. S. (2015). Teoretychni zasady vyznachennia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [Theoretical foundations for determining the economic potential of the company]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of Economics and Management, 1 (1), pp. 26–30. [in Ukrainian].
11. Stankiewicz, J. M. (2010). Positive Organizational Potential. Introduction to a useful management theory. Torun: Dom Organizatora.
12. Timothy, H. (2015). System of the enterprise economic potential enhancement planning. In- ternational journal of economics and society, pp. 81–85.
13. Kaminska, A. (2017). Forming the innovative potential of enterprises in the context of their development. Management Forum, 5, pp. 26–32.
14. Kilar, W. (2015). Settlement concentration of economic potential represented by IT corporations. Geographia Polonica, 88 (1), pp. 123–141. https://doi.org/10.7163/GPol.0009
15. Maghradze, M., Sitchinava, D. (2017). Information Potential of the Enterprise as a Part, Tool and Catalyst of Economic Potential. Proceeding from The 2nd International Scientific Conference «Challenges of globalization in economics and business». Tbilisi, pp. 311–316.
16. Matejun, M. (Ed.). (2010). Managing the potential of small and medium sized enterprises in business practice. Lodz: Quick-Druk.
17. Szymanska, K., Walecka, A. (2015). Culture openness as an element of positive potential of enterprises in a criris situation. Journal of positive management, 4, pp. 53–65.
18. Zakrzewska-Bielawska, A. (2016). Relational potential and enterprises’ innovativeness – towards the open innovation. Management Forum, 1, pp. 3–10.
19. Zanora, V. O. (2018). Upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva: teoretyko-metodychni zasady formuvannia orhanizatsiinoi kultury [Enterprise development management: theoretical and methodical principles of organizational culture formation]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia, Suchasni tendentsii rozvytku menedzhmentu ta finansovo-ekonomichnoi bezpeky – Modern trends in management development and financial and economic security. Cherkasy: ChNU im. B. Khmelnytskoho. [in Ukrainian].
20. Diachkov D., Bondar T., & Darniev M. (2021). Systema upravlinnia rozvytkom pidpryiemstva v umovakh dynamichnoi konkurentsii [Enterprise development management system in conditions of dynamic competition]. Ekonomika ta suspilstvo – Economy & Society. no. 26. pp. 26–41. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-26-41
21. Zanora V., Kutsenko D., & Odorodko N. (2019). Potentsial yak osnova rozvytku pidpryiemstva: poniatiino-katehorialnyi aparat [Potential as the basis of enterprise development: conceptual and categorical apparatus]. Problemy i perspektyvy ekonomiky ta upravlinnia – Problems and prospects of economics and management. 2 (18). pp. 40–51. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.25140/2411-5215-2019-2(18)-40-51
22. Perederiyenko N. I., & Kotlyarevskyy Ya. V. (2012) Sutnisno-zmistovna kharakterystyka protsesiv upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv [Essential and substantive characteristics of business development management processes]. Naukovi zapysky Ukrayinskoyi akademiyi drukarstva – Scientific Notes of the Ukrainian Academy of Printing, 2, pp. 103–111. [in Ukrainian].
23. Pohoryelov Yu. S. (2006). Rozvytok pidpryyemstva: ponyattya ta vydy [Enterprise development: concepts and types]. Kultura narodov Prychernomoria – Culture of the peoples of the Black Sea region. 88. pp. 75-81. [in Ukrainian].
24. Koverha S. V. (2015). Upravlinnya zbalansovanym rozvytkom promyslovykh pidpryyemstv [Management of balanced development of industrial enterprises]. Doctor’s thesis. Donbas. derzh. mashynobud. akademiya. Kramatorsk, 40 p. [in Ukrainian].
25. Rayevnyeva O. V. (2006). Upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva: metodolohiya, mekhanizmy, modeli [Management of enterprise development: methodology, mechanisms, models]: monohrafiya [a monograph]. VD «INZHEK», 496 p. [in Ukrainian].
26. Lytvynenko A. O. (2015) Upravlinnya rozvytkom materialno-tekhnichnoyi bazy pidpryyemstva [Management of development of material and technical base of the enterprise]. Candidate’s thesis. Khark. nats. ekon. un-t im. S. Kuznetsya. Kharkiv: Khark. nats. ekon. un-t, 20 p. [in Ukrainian].
27. Pavlov V. V. (2015) Kreatyvni tekhnolohiyi v systemi upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva [Creative technologies in the management system of enterprise development]. Candidate’s thesis. Kyyiv. nats. un-t tekhnolohiy ta dyzaynu. Kyiv, 20 p. [in Ukrainian].
28. Pashchenko O. P. (2011) Stratehichne upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva [Strategic management of enterprise development]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National University, 2 (2), pp. 99–103. [in Ukrainian].
29. Zhylinska L. O. (2016) Upravlinnya rozvytkom mashynobudivnykh pidpryyemstv na stratehichnu perspektyvu [Management of development of machine-building enterprises on strategic perspective]. Doctor’s thesis. Mariupol, 436 p. [in Ukrainian].
30. Busel, V. T. (2002). Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [Great explanatory dictionary of modern Ukrainian language]. Kyiv; Irpin: VTF «Perun» [in Ukrainian].
31. Entsyklopediia biznesmena, ekonomista, menedzhera [Encyclopedia of businessman, economist, manager]. (2000). Kyiv: Mizhnarodna ekonomichna fundatsiia, TzOV «Knyhodruk» [in Ukrainian].
32. Ekonomichna entsyklopediia: u trokh tomakh [Economic encyclopedia: in three volumes]. (2002) (Vol. 3). Kyiv: Vydavnychyi tsentr «Akademiia» [in Ukrainian].
33. Kurochenko, O. V., Kopnov, M. A., Sladkevych, V. P. (2008). Ekonomika: vid A do Ya: Poniatiino-terminolohichnyi slovnyk [Economics: from A to Z: Concept and terminology dictionary]. Kyiv: DP «VD «Personal» [in Ukrainian].
34. Tsetskhladze, M. (2016). Economic Potential of Georgia and Perspectives of Economic Integration with Europe. Proceedings of the Finance and Economics Conference. Vol. 7, pp. 1–4.
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Кісь Галина. (2022). УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ. Економічний форум, 1(2), 59-68. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-8
Розділ
МЕНЕДЖМЕНТ