СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

  • Бортнік Світлана Волинський національний університет імені Лесі Українки
Ключові слова: соціальне підприємництво, розвиток соціального підприємництва, етапи розвитку соціального підприємництва, цілі сталого розвитку, соціальна інклюзія

Анотація

В статті розглянуто процеси становлення і функціонування соціального підприємництва та показана його роль у вирішенні суспільних проблем. Основною метою є дослідження векторів впливу соціального підприємництва на освіту, культуру бізнесу, соціальну політику, інклюзивний розвиток та суспільство загалом.

Аналіз теоретичних підходів до вивчення феномену соціального підприємництва показав фрагментарність досліджень, які здебільшого висвітлюють соціальне підприємництво як ідею, як процес, як засіб вирішення соціальних конфліктів, розглядають особливості побудови такого бізнесу та наявні моделі його реалізації, переваги й недоліки. Однак реалії сьогодення (постпандемічна криза, військова агресія РФ, соціально-економічна та політична нестабільність) вносять свої корективи у суспільне життя України. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає у необхідності зміни пріоритетів і підходів до формування політики, стратегії, механізмів та інструментів розвитку соціального підприємництва.

Дослідження теми соціального підприємництва у статті здійснюється в такій логічній послідовності: аналіз підходів до трактування та визначення змісту соціального підприємництва; обгрунтування необхідності розвитку соціального підприємництва, підтвердженим статистичними даними, не лише як інструмента вирішення традиційних соціальних проблем (безробіття, бідність, трудова міграція економічно активного населення, інвалідність тощо), а як засобу і механізму реалізації цілей сталого розвитку України; дослідження хронології і етапів розвитку соціального підприємництва.

В статті проаналізовано та статистично доведено поглиблення ключових соціальних проблем українського суспільства протягом останніх п’яти років (бідність, майнове розшарування населення, безробіття, проблеми соціального захисту та соціального забезпечення вразливих груп), що підтверджує необхідність активізації зусиль у напрямі досягнення Україною цілей сталого розвитку шляхом підтримки соціального підприємництва.

Дослідження хронології розвитку соціального підприємництва показало, що воно є не просто одним із сучасних інструментів взаємодії влади, бізнесу і громади, а формує нову культуру, нові стандарти соціальної захисту, освіти, регіональної політики та інклюзивного розвитку. У статті показано, що соціальні підприємства є потужним механізмом подолання бідності, розширення прав і можливостей соціально вразливих верств населення, каталізатором соціальних перетворень та інституційних змін. Результати дослідження показують, що соціальне підприємництво може і повинно стати платформою соціально-економічного розвитку держави, механізмом залучення, соціалізації, трудової реабілітації вразливих груп населення, відновлення економіки загалом у поствоєнний кризовий період.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Бортнік Світлана, Волинський національний університет імені Лесі Українки

к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0003-2687-7866

Bortnik.Svetlana@vnu.edu.ua

 

Посилання

1. Mair J., Marti I. (2006). Social entrepreneurship research: A source of explanation, prediction, and delight. Journal of World Business. №41(1). 37-41. Retrieved from: https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.210.199&rep=rep1&type=pdf
2. Proiekt Zakonu Ukrainy «Pro sotsialni pidpryiemstva» №10610 vid 14.06.2012. [Draft Law of Ukraine "On Social Enterprises" №10610 dated 14.06.2012]. Retrieved from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_2?id=&pf3516=10610&skl=7. (accessed 15 March 2022). [in Ukrainian].
3. Haranchevska I.A., Kryvoviaziuk I.V. (2018). Stratehichni napriamy rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini. [Strategic directions of social entrepreneurship development in Ukraine]. Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi – Problems of system approach in economy. Vyp. 2. 41-47. Retrieved from: http://psae-jrnl.nau.in.ua/journal/2_64_2018_ukr/7.pdf. [in Ukrainian].
4. Cherchyk L. M., Kolenda N.V. (2017). Sutnist sotsialnoho pidpryiemnytstva ta yoho rol u zabezpechenni sotsialnoi bezpeky. [The essence of social entrepreneurship and its role in ensuring social security]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”– Bulletin of the National University "Lviv Polytechnic". Seriia: Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky. № 875. 101-107. Retrieved from: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/43825/2/2017n875_Cherchuk_L_M-The_essence_of_social_101-107.pdf [in Ukrainian].
5. Ovsianiuk-Berdadina O.F., Krysko Zh.L. (2016). Sotsialne pidpryiemnytstvo yak innovatsiinyi instrument vyrishennia suspilnykh problem: peredumovy stanovlennia ta aktyvizatsii. [Social entrepreneurship as an innovative tool for solving social problems: prerequisites for formation and activation]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Seria : Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. Vyp. 6 (2). 129-132. Retrieved from: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12383. [in Ukrainian].
6. Monitorynhovyi zvit "Tsili staloho rozvytku: Ukraina" – 2021 rik. [Monitoring report "Sustainable Development Goals: Ukraine" - 2021]. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/csr_prezent/2020/ukr/st_rozv/publ/SDGs%20Ukraine%202021%20Monitoring%20Report%20ukr.pdf. (accessed 5 March 2022). [in Ukrainian].
7. Sotsialnyi zakhyst naselennia Ukrainy u 2020 rotsi. Stat. zbirn. [Social protection of the population of Ukraine in 2020. Statistical collection] / Vidp. za vypusk Senyk I.V. Kyiv: Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy – State Statistics Service of Ukraine, 2021. Retrieved from: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zb_szn_2020.pdf. (accessed 1 March 2022). [in Ukrainian].
8. Ukaz prezydenta № 722 vid 30.09.2019 r. «Pro Tsili staloho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku» [Presidential Decree № 722 of September 30, 2019 "On the Sustainable Development Goals of Ukraine until 2030"]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/722/2019#Text. (accessed 1 March 2022). [in Ukrainian].
9. Natsionalna dopovid «Tsili Staloho Rozvytku: Ukraina». [National Report "Sustainable Development Goals: Ukraine"]. Retrieved from: file:///D:/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%202022/SDG%20leaflet%20ukr_F.pdf. (accessed 1 March 2022). [in Ukrainian].
10. Horyn V. P., Bulavynets V.M., Sotsialne pidpryiemnytstvo yak instrument dyversyfikatsii finansuvannia sotsialnoi polityky. [Social entrepreneurship as a tool for diversifying the financing of social policy]. Ahrosvit – Agrosvit, №15, 2021. 29-35. Retrieved from: http://www.agrosvit.info/pdf/15_2021/5.pdf. [in Ukrainian].
11. Davydovska H.I. (2016). Problemy sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini. [Problems of social entrepreneurship in Ukraine]. Naukovyi visnyk UzhNU – Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo. № 7. 106-109. Retrieved from: https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/12506. [in Ukrainian].
12. Bilanych L., Holubka Ya. (2017). Modeli funktsionuvannia sotsialnoho pidpryiemnytstva v Slovachchyni ta vstanovlennia mozhlyvostei yikh adaptatsii v Karpatskomu rehioni Ukrainy [Models of functioning of social entrepreneurship in Slovakia and establishing opportunities for their adaptation in the Carpathian region of Ukraine]. Aktualni problemy ekonomiky –Current economic problems. № 6. 158–165. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2017_6_18. [in Ukrainian].
13. Natsionalna stratehiia spryiannia rozvytku hromadianskoho suspilstva v Ukraini na 2021-2026 roky, zatverdzhena ukazom Prezydenta Ukrainy № 487 vid 27 veresnia 2021 roku. [National Strategy for the Promotion of Civil Society Development in Ukraine for 2021-2026, approved by Decree of the President of Ukraine № 487 of September 27, 2021]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/487/2021#Text. (accessed 1 March 2022). [in Ukrainian].
14. Derzhavna stratehiia rehionalnoho rozvytku na 2021-2027 roky [State strategy of regional development for 2021-2027]. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-%D0%BF#Text. (accessed 1 March 2022). [in Ukrainian].
15. Zhukovska A. Yu. (2020). Naukovi determinanty inkliuzyvnoho pidpryiemnytstva [Scientific determinants of inclusive entrepreneurship]. International Relations. Economics. Country Studies. Tourism (IRECST). 113-120. Retrieved from: file:///D:/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8F%20%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0%202020/16827-%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%20%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%96-33089-1-10-20210131%20(1).pdf. [in Ukrainian].
16. Antoniuk L. (2020). «Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini v chasy COVID-19 cherez pryzmu hendernoi rivnosti» ["Social entrepreneurship in Ukraine during COVID-19 through the prism of gender equality"]. Retrieved from: http://womensleague.org.ua/uk-UA/Novyny/Socialne-pidpryemnyctvo-v-Ukraini-v-chasy-COVID-19-cherez-pryzmu-gendernoi-rivnosti.aspx?ID=48. [in Ukrainian].
17. Analitychnyi zvit «Sotsialne pidpryiemnytstvo v Ukraini: Ekonomiko-pravovyi analiz» [Analytical report "Social Entrepreneurship in Ukraine: Economic and Legal Analysis"] / red. Kamenko I.S. Retrieved from:https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2020-11/Legal%20report%20in%20Ukraine_Ukrainian.pdf. (accessed 28 February 2022). [in Ukrainian].
18. Androshchuk B., Kornetskyi A. (2018). «Sotsialne pidpryiemnytstvo: Efektyvnyi instrument podolannia sotsialnykh vyklykiv v Ukraini?» // Per. st. "Sozialunternehmertum: Ein effektives Instrument zur Bewältigung sozialer Herausforderungen in der Ukraine?". Ukraine-Analysen № 210. Retrieved from: https://socialbusiness.in.ua/knowledge_base/sotsial-ne-pidpryiemnytstvoefektyvnyy-instrument-podolannia-sotsial-nykh-vyklykiv-v-ukraini/. [in Ukrainian].
19. Proiekt «Sotsialne pidpryiemnytstvo: dosiahnennia sotsialnykh zmin za initsiatyvoiu “znyzu”» [Project "Social Entrepreneurship: Achieving Social Change at the Bottom Initiative"]. Retrieved from: https://socialbusiness.in.ua/about/. (accessed 28 February 2022). [in Ukrainian].
20. Proiekt «Sotsialne pidpryiemnytstvo yak innovatsiinyi mekhanizm vyrishennia pytan suspilnoho rozvytku» [Project "Social Entrepreneurship as an Innovative Mechanism for Solving Social Development Issues"]. Retrieved from: https://eef.org.ua/program-project/sotsialne-pidpryyemnytstvo-yak-innovatsijnyj-mehanizm-vyrishennya-pytan-suspilnogo-rozvytku/. (accessed 27 February 2022). [in Ukrainian].
21. Rozvytok sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini. Bila knyha. / pid zah. red. Valeriia Kokotia. Kyiv: 2020 [Development of social entrepreneurship in Ukraine. White book. / under the general ed. Valeria Kokotya. Kyiv: 2020]. Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/1Y26Nisqkfh5S-yx6sfDklTgbTUDiLwCo/view. (accessed 28 February 2022). [in Ukrainian].
22. Sotsialne pidpryiemnytstvo: vid idei do suspilnykh zmin. Posibnyk [Social entrepreneurship: from idea to social change. Manual]. / Svynchuk A.A., Kornetskyi A.O., Honcharova M.A., Nazaruk V.Ia., Husak N.Ie., Tumanova A.A. Kyiv: TOV «PIDPRYIeMSTVO «VI EN EI», 2017. 188 Р. Retrieved from: https://eef.org.ua/wp-content/uploads/2016/12/Book_sotsialne-pidpryyemnytstvo_pidruchnyk.pdf. [in Ukrainian].
23. Proiekt rozvytku sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini «Active Social Entrepreneurship in Ukraine» [Social Entrepreneurship in Ukraine Development Project]. Retrieved from: https://schoolofme.me/active. (accessed 28 February 2022). [in Ukrainian].
24. Ekosystema sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini: vyklyky ta mozhlyvosti [Social Entrepreneurship Ecosystem in Ukraine: Challenges and Opportunities] / PAKT. Kyiv (Ukraina) – Vashynhton (SShA), 2018. 38 Р. Retrieved from: https://pactukraine.org.ua/sites/default/files/2018-06/APEA_REPORT_ukr.pdf. (accessed 28 February 2022). [in Ukrainian].
25. Zelena knyha sotsialnoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Green Paper on Social Entrepreneurship in Ukraine]. Retrieved from: https://drive.google.com/file/d/1478NOxn3UMDNoqVTbLADr6bAKNvAnWgF/view. (accessed 28 February 2022). [in Ukrainian].
Опубліковано
2022-07-18
Як цитувати
Бортнік Світлана. (2022). СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ. Економічний форум, 1(2), 101-111. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2022-2-13
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ