COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE REGION AND PROSPECTIVE AREAS OF IMPROVEMENT

  • Palenichak O. Institute of Agriculture Carpathian region NAAN
Keywords: competitiveness, agrarian enterprise, region, market segment, organic products

Abstract

The article analyzes the level of competitiveness of agricultural enterprises at the regional level by combining the use of the profile method and the BCG matrix method; a very strong correlation (0.99) was found between the area of ​​agricultural land and one of the most important indicators of competitiveness – the profit per unit of land area. The necessity of development of organic agriculture as a promising direction of increasing the competitiveness of agricultural enterprises is substantiated.

Author Biography

Palenichak O., Institute of Agriculture Carpathian region NAAN

Candidate of Economic Sciences

References

References:
1. Ulianchenko Yu.O. Formuvannia modeli derzhavnoho rehuliuvannia konkurentsii v ahrarnomu sektori ekonomiky. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka. 2013. №1. URL: http: // www. Dridu.dp.ua. (data zvernennia: 25.07.2019).
2. Koval L. M. Svitovyi dosvid upravlinnia orhanizatsiino-ekonomichnymy mekhanizmamy konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Mimi/2011_3_1/2_5.pdf (data zvernennia: 25.07.2019).
3. Obhruntuvaty investytsiine zabezpechennia ekolohobezpechnoho zemlekorystuvannia («Ekonomika pryrodokorystuvannia») : zvit pro NDR (zakliuchnyi) (NAAN Ukrainy, ISH Karpatskoho rehionu NAAN; kerivnyk O.V. Palenychak; vykonavtsi: N.M. Kotko ta in. Obroshyne, 2015. S.19. Bibliohr.: s.66-70. №DR 0114U003316
4. Novak N.P. Formuvannia i realizatsiia stratehichnykh zasad rozvytku orhanichnoho vyrobnytstva. Prychornomorski studii. 2016. Vyp.4. S.74-77.
5. Khrystenko H.M., Herasymiv Z.M. Orhanizatsiino-ekonomichnyi mekhanizm efektyvnoho rozvytku orhanichnoho ahrovyrobnytstva. Ekonomichnyi forum. 2018.№3. S.65-72.
Published
2020-02-10
How to Cite
Palenichak O. (2020). COMPETITIVENESS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE REGION AND PROSPECTIVE AREAS OF IMPROVEMENT. Economic Forum, 1(1), 41-46. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2020-1-6
Section
REGIONAL ECONOMY