http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/issue/feed Економічний форум 2022-07-18T12:31:13+00:00 Oksana Polinkevych o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua Open Journal Systems <p><img src="/public/site/images/polinkevych/PRINT_Економічний_форум.jpg"></p> <p><strong>DOI: <em>10.36910</em></strong><strong><a href="https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu">/</a><a href="http://e-forum.lntu.edu.ua/">e-forum.lntu.edu.ua</a></strong></p> http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/300 ВПЛИВ СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ І ТЕХНОЛОГІЙ НА ФОРМУВАННЯ ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ 2022-07-18T12:26:27+00:00 Дзямулич Микола m.dziamulych@lntu.edu.ua Шматковська Тетяна shmatkovska2016@gmail.com <p>У цій статті узагальнено питання впливу сучасних інформаційних технологій на трансформацію <br>економічної системи в контексті посилення інтеграції виробничих бізнес-процесів та цифрових <br>програмних рішень. Основною метою дослідження є визначення конкретних змін в системі економічних <br>відносин, які відбуваються під впливом інтенсифікації науково-технічного прогресу і формування на цій <br>основі цифрової економіки. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми <br>цифровізації бізнес-процесів на усіх рівнях свідчить про те, що даний процес є невідворотним і в <br>перспективі може перерости в глобальну цифрову економічну систему, що функціонуватиме незалежно <br>від кордонів та обмежень державного регулювання. Актуальність вирішення даної наукової проблеми <br>полягає в тому, що визначення напрямів розвитку цифрової економіки дає можливість своєчасної <br>перебудови національної економічної системи на нові принципи її функціонування. Дослідження теми <br>впливу сучасних інформаційних систем та технологій на формування цифрової економіки у роботі <br>здійснюється в такій логічній послідовності: визначення актуальності нових цифрових рішень в <br>економічних відносинах, визначення специфіки трансформації бізнес-процесів під впливом нових <br>технологічних рішень, а також – визначення наслідків такої трансформації для національної економіки <br>загалом. У статті представлені результати емпіричного аналізу інтенсифікації впровадження цифрових <br>програмних рішень в бізнес-процеси який показав, що інтеграція виробництва та інформаційних систем <br>дає змогу значно підвищити загальну ефективність функціонування суб’єктів господарювання на усіх <br>рівнях. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що застосування елементів цифрової <br>економіки – когнітивних та хмарних технологій, штучного інтелекту, чат-ботів, цифрових платформ, <br>Великих даних, криптовалют тощо в діяльності підприємств є об’єктивною необхідністю для формування <br>планів їх стратегічного розвитку. Результати дослідження можуть бути корисними для науковців та <br>практиків, які досліджують перспективні напрямки вдосконалення бізнес-процесів на основі застосування <br>новітніх інформаційних систем та технологій з метою загального підвищення їх ефективності та <br>продуктивності в умовах формування цифрової економіки.</p> 2022-07-18T00:00:00+00:00 Авторське право (c) 2022 Дзямулич Микола, Шматковська Тетяна http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/301 ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ 2022-07-18T12:26:12+00:00 Косінський Петро ira@lutsk-ntu.com.ua <p>У цій статті узагальнено підходи до трактування терміна «соціальна економіка». Основною метою <br>дослідження є опрацювання наукових джерел для формування теоретичного базису щодо сутності та <br>принципів впровадження засад соціальної економіки у галузі народного господарства, з метою підвищення <br>ефективності діяльності підприємств й зростання рівня життя та добробуту населення. Актуальність <br>вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що сьогодні наявна в нашій державі економічна <br>система ведення національного господарства потребує вдосконалення та переходу на новий рівень <br>відносин для вирішення ряду нагальних завдань соціально-економічного характеру. Дослідження теми <br>даної статті здійснюється в такій логічній послідовності: вивчення поглядів вітчизняних вчених стосовно <br>необхідності впровадження принципів соціальної економіки та трансформації національної економічної <br>системи господарювання, вивчення сутності й узагальнення підходів до терміна «соціальна економіка», <br>аналіз особливостей трансформації концептуальних засад «соціальної економіки» в нашій державі, <br>виявлення принципів впровадження засад даної концепції, формування висновків та виявлення подальших <br>перспективних напрямів дослідження поставленої проблеми. У даній статті обґрунтовано суб’єктивні та <br>об’єктивні передумовами соціальної трансформації системи національної економіки. Виявлено, що <br>соціальна економіка являє собою новий етап в розвитку національного господарства, а також притаманна <br>лише «гуманістично» спрямованим державам, розвиненим в економічному, інноваційному, науковому, <br>правовому, культурному плані. Досліджено, що соціальна економіка вченими розглядається не лише, як <br>системно-структурний об’єкт, а й як певна ідеологія, науковий напрямок, філософське вчення, <br>економічний інструмент тощо. За останнє десятиріччя в нашій державі відбулися помітні зміни не тільки <br>в трактуванні сутності соціальної економіки, а й самій концепції, що дало змогу виділити певні етапи її <br>трансформації: розробка, розвиток та інтеграція із іншими концепціями. На основі узагальнених <br>теоретичних матеріалів, сформовано власне визначення терміна «соціальна економіка». В ході <br>дослідження стало зрозуміло, що впроваджувати засади концепції соціальної економіки слід <br>дотримуючись певних принципів, зокрема таких як: соціальної відповідальності, обов’язкової взаємодії <br>учасників суспільних відносин, суспільно-правової рівності, відповідності концепції соціальної економіки <br>принципам концепції сталого розвитку, соціального страхування тощо</p> 2022-07-18T09:29:50+00:00 Авторське право (c) 2022 Косінський Петро http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/302 ЕКОНОМІКА ТУРБОТИ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: АКТУАЛІЗАЦІЯ ЗАВДАНЬ ДЛЯ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 2022-07-18T12:25:57+00:00 Патицька Христина pelechata@meta.ua <p>Основною метою статті є дослідження тенденцій здійснення доглядової праці під впливом викликів, зумовлених пандемією Covid-19, та визначення ролі територіальних громад у просуванні засадничих орієнтирів «економіки турботи» (теорія Н. Фольбре). Систематизація наукових праць Н. Фольбре та розробленого нею підходу до вирішення проблеми неврахування ролі доглядової праці у суспільному відтворенні свідчить про необхідність інтеграції окремих видів доглядової роботи у систему соціальних послуг на різних рівнях управління, що матиме позитивний вплив на зниження гендерної нерівності та сприятиме покращенню умов життєдіяльності незахищених верств населення. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що, по-перше, в умовах пандемії Covid-19 відбулося зростання соціальної нерівності та посилення навантаження на тих членів суспільства, які надають послуги з догляду (на безоплатній і платній основі), по-друге,&nbsp; в умовах децентралізації ресурсів і повноважень та розвитку територіальних громад, утворених внаслідок адміністративно-територіальної реформи в Україні, питання надання якісних послуг та забезпечення комфортних умов життєдіяльності населення є одним з основних завдань, які стоять перед органами місцевого самоврядування. Дослідження теми у роботі здійснюється у такій логічній послідовності: 1) аналіз тенденцій здійснення доглядової праці у контексті гендерної рівності, оскільки історично переважними надавачами безоплатних послуг з догляду є жінки; 2) врахування&nbsp; поведінкового чинника у реакції членів територіальних громад на виклики, зумовлені пандемією у сфері догляду та взаємодопомоги; 3) визначення ролі територіальних громад у просуванні засадничих орієнтирів «економіки турботи» на локальному рівні в умовах прийняття Закону України «Про соціальні послуги» та відходу від централізованої системи надання соціальних послуг до формування і розвитку ринку соціальних послуг. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що територіальні громади повинні бути ключовими суб’єктами розвитку «економіки турботи» та впроваджувати її принципи на власній території.&nbsp;&nbsp;</p> 2022-07-18T09:37:40+00:00 Авторське право (c) 2022 Патицька Христина http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/303 ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ГІДНОЇ ПРАЦІ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ В ПРИКОРДОННИХ РЕГІОНАХ ПОЛЬЩІ ТА УКРАЇНИ 2022-07-18T12:25:41+00:00 Шубалий Олександр shubalyi@ukr.net <p>У статті узагальнено питання оцінки забезпечення гідної праці та економічного зростання на польсько-українському прикордонні на основі сукупності показників. Основною метою дослідження є проведення порівняльної оцінки забезпечення гідної праці та економічного зростання в прикордонних регіонах Польщі та України, виходячи з наявних статистичних даних в контексті реалізації Цілі 8 Глобальних цілей сталого розвитку 2030. Вивчення літературних джерел та підходів до оцінки свідчить про те, що важливі проблеми оцінки забезпечення гідної праці та економічного зростання в контексті реалізації Глобальних цілей сталого розвитку до 2030 року в прикордонних регіонах Польщі та України залишилися поза увагою вітчизняних і зарубіжних дослідників та потребують детальнішого опрацювання. Актуальність вирішення даного дослідження полягає в тому, що для українських прикордонних регіонів важливо виявити проблемні моменти та вчасно реалізувати заходи для вирівнювання рівня розвитку у регіонах польсько-українського прикордоння, щоб зупинити загрозливі процеси наростання трудової міграції, низького рівня оплати праці та недостатнього розвитку власної переробної промисловості. Дослідження проведено в такій логічній послідовності: порівняно системи індикаторів оцінки Цілі 8, які використовуються для оцінки досягнення Цілей сталого розвитку 2030 в Польщі та України; на основі наявної регіональної статистики сформовано показники для міжрегіональних порівнянь; визначено індивідуальні та інтегральні індекси за окремі роки та загалом за аналізований період. Масив статистичних даних, взятий для оцінки охоплює наявні офіційні дані за останні 3 роки – 2018-2020рр. Об’єктом дослідження є прикордонні регіони Польщі (Люблінське та Підкарпатське воєводства) та України (Львівська та Волинська області). У статті представлені результати економіко-статистичної порівняльної оцінки забезпечення гідної праці та економічного зростання на польсько-українському прикордонні, яка показала, що польські прикордонні регіони загалом забезпечують порівняно високий рівень гідної праці та економічного зростання, тоді як українські – тільки низький рівень. Дослідження емпірично підтверджує, що регіональна політика соціально-економічного розвитку українських прикордонних регіонів повинна бути спрямована на суттєву активізацію діяльності в напрямку забезпечення гідної праці та економічного зростання в майбутніх періодах на основі максимального використання вигідного географічного положення для розвитку взаємовигідної співпраці з польськими прикордонними регіонами для прискорення процесу європейської інтеграції України. Результати дослідження можуть бути корисними для вирішення проблем масової трудової міграції населення, розвитку власних імпорто замінних виробництв, підвищення рівня зайнятості населення та заробітної плати у прикордонних польських і українських регіонах.</p> 2022-07-18T09:43:35+00:00 Авторське право (c) 2022 Шубалий Олександр http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/304 ВПЛИВ ДЕМОГРАФІЧНИХ ТА МІГРАЦІЙНИХ ЧИННИКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК УКРАЇНИ У ПІСЛЯВОЄННИЙ ПЕРІОД 2022-07-18T12:25:26+00:00 Шубала Ірина shubala83@gmail.com <p>У статті узагальнено питання вивчення впливу демографічних і міграційних чинників на економічний розвиток у післявоєнний період. Основною метою дослідження є вивчення впливу демографічних і міграційних чинників на економічний розвиток України у післявоєнний період для зосередження уваги на необхідності своєчасної розробки і реалізації державної антикризової політики стимулюючого типу. Аналіз літературних джерел та підходів до вирішення проблеми свідчить про те, що в складних економічних умовах внаслідок війни в нашій країні більш ґрунтовного дослідження потребує вивчення впливу демографічних і міграційних чинників на економічний розвиток нашої країни. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що Для усунення негативної дії демографічних і міграційних чинників важливо дослідити їх вплив на економічний розвиток країни, щоб надалі вчасно розробити та реалізувати антикризові заходи, що є надзвичайно актуальним для України в умовах воєнного стану. Дослідження здійснюється в такій логічній послідовності: виділення та вивчення впливу основних демографічних і міграційних чинників на економічний розвиток, надання рекомендацій стимулюючого характеру для зменшення негативного впливу цих чинників у майбутньому. Об’єктом дослідження є демографічні і міграційні чинники, які впливають на економіку України після початку війни. Дослідження теоретично доводить, що демографічні та міграційні чинники мають значний негативний вплив на економічний розвиток України після початку війни, який буде тільки посилюватися, якщо не розпочати реалізацію антикризової державної політики у цій сфері. У процесі дослідження виявлено, що катастрофічними наслідками війни для України є втрата людського потенціалу, зниження рівня життя, зменшення чисельності працездатного населення та дисбаланси на ринку праці, збільшення навантаження осіб пенсійного віку тощо. Результати дослідження можуть бути корисними для формування комплексу заходів економічного стимулювання молодих сімей для збільшення народжуваності, бізнесу для створення нових робочих місць та підвищення рівня оплати праці, місцевої влади для створення належних житлових умов для переміщених осіб та осіб, які повертаються у зруйновані регіони.</p> 2022-07-18T09:51:25+00:00 Авторське право (c) 2022 Шубала Ірина http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/305 ТРЕНДИ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ: ВИКЛИКИ І МОЖЛИВОСТІ 2022-07-18T12:28:23+00:00 Святослав Князь svkniaz@ukr.net Іов Пилипенко unitrade.lviv@gmail.com Северин Яворський severynko.j@gmail.com <p>На підставі огляду та аналізу наукової літератури у роботі розкрито сутність поняття «електронна комерція», побудовано і охарактеризовано класифікацію видів електронної комерції. На основі цього виявлено тренди розвитку електронної комерції у світі і в Україні. Аналіз розвитку електронної комерції в Україні виконано на основі бівекторного підходу, тобто з позиції споживачів і суб’єктів підприємницької діяльності. Отримані результати аналізу лягли в основу авторських висновків і рекомендацій щодо викликів і можливостей розвитку електронної комерції в Україні у контексті загальносвітових тенденцій. Під час проведеного дослідження застосовано методи: контент-аналізу – під час аналізування наукової літератури, зокрема щодо сутності поняття «електронна комерція», а також під час виявлення трендів розвитку електронної комерції у світі; систематизації та узагальнення – під час ідентифікування векторів розвитку електронної комерції вітчизняними підприємцями і дослідження викликів та можливостей розвитку електронної комерції в Україні у контексті загальносвітових тенденцій; метод експертних оцінок – під час аналізу споживчої активності на ринку електронної комерції в Україні. Доведено, що розвиток електронної комерції відбувається на основі певних універсальних принципів, які характерні для усіх видів електронної комерції. В умовах сьогодення виявлено тренди розвитку електронної комерції у світі і в Україні, а саме: активне дослідження та адаптування суб’єктів господарювання до поведінки споживачів в умовах COVID-19; інтенсифікація розвитку електронної комерції на основі технологій В2С; зростання експорту товарів на основі можливостей електронної комерції; суттєве збільшення частки маркетплейсів у порівнянні з Інтернет-магазинами; зростання на ринку електронної кількості фулфілмент-центрів; зростаюча конкуренція між маркетплейсами та&nbsp;соціальними мережами тощо.</p> 2022-07-18T10:02:02+00:00 Авторське право (c) 2022 Святослав Князь, Іов Пилипенко, Северин Яворський http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/306 УПРАВЛІННЯ РІЗНОМАНІТНІСТЮ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ ПЕРСОНАЛУ 2022-07-18T12:28:09+00:00 Ліпич Любов lglipych@gmail.com Гринькевич Ольга olha.hrynkevych@lnu.edu.ua Полінкевич Оксана o.polinkevych@lutsk-ntu.com.ua <p>Ефективне управління діапазоном відмінностей і схожостей між працівниками&nbsp; може стати джерелом&nbsp; конкурентних переваг підприємства.&nbsp; Це лежить в основі ідеї управління різноманітністю персоналу в контексті його розвитку. Метою статті є ознайомлення з засадами теорії поколінь та ініціативою Хартії різноманітності та зазначенні переваг для підприємства від використання Хартії різноманітності при виборі напрямів розвитку персоналу.</p> <p>Встановлено, що управління різноманітністю визначається&nbsp; стратегією управління персоналом, що базується на переконані, що диференціація між людьми є напрямом реального підвищення економічних результатів підприємства, його розвитку в сфері інновацій та гнучкості ринку. Обґрунтовано, що існуючі відмінності між поколіннями у робочому середовищі можна ідентифікувати на таких рівнях: освіта та навички, відношення до роботи і відносини на роботі, фізичні можливості, розумові здібності та ефективність засвоєння знань, сімейні цінності, продуктивність праці, комунікативність. На українському ринку праці переважають представники поколінь Х та Y. Залишають ринок праці, виходячи на пенсію, бебі-бумери та збільшується частка молоді, що належить до покоління Z. Зазначено, що представники покоління Z мають особливі здібності до отримання та обробки інформації, оскільки технології супроводжують їх від народження. Для них важливим є чітке визначення завдань, гнучкість робочого часу, розвиток кар'єри. Вони прагнуть поєднати роботу за наймом з само зайнятістю.</p> <p>&nbsp;Доведено, що менеджери з персоналу та лінійні менеджери повинні знати відмінності між поколіннями та причини, що їх зумовили, щоб обирати ефективні методи та інструменти їх розвитку.</p> <p>Опитування показало,&nbsp; компанії не реалізують стратегії управління різноманітністю, а діяльність, яка здійснюється в цій сфері, є інтуїтивною. Елементи управління різноманітністю, які зустрічаються в досліджуваних підприємствах, базуються, з одного боку, на раціональних економічних передумовах, а з іншого, похідні адаптації компаній до поточного ринку праці. Пропозиція навчання не адаптована до окремих працівників через віковий критерій. Пропозиції розвитку аналогічні для&nbsp; працівників усіх поколінь.</p> 2022-07-18T10:14:44+00:00 Авторське право (c) 2022 Ліпич Любов, Гринькевич Ольга, Полінкевич Оксана http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/307 УПРАВЛІННЯ ПОТЕНЦІАЛОМ ПІДПРИЄМСТВА ЯК ОСНОВА ЦІЛЕСПРЯМОВАНОГО КЕРУВАННЯ ЙОГО РОЗВИТКОМ 2022-07-18T12:27:53+00:00 Кісь Галина ira@lutsk-ntu.com.ua <p>У цій статті узагальнено питання управління потенціалом підприємства як основи керування його розвитком. Основною метою дослідження є формування такої системи управління потенціалом підприємства, яка б дозволяла цілеспрямоване керування його розвитком. Реалізувати цю мету пропонується шляхом опрацювання понятійно-категоріального апарату управління економічним потенціалом та розвитком підприємства через розкриття сутності категорій «потенціал підприємства» і «розвиток» через призму їх взаємозв’язку. Систематизація літературних джерел і підходів до вирішення проблеми управління потенціалом як основи керування розвитком підприємства свідчить, що неоднозначність розуміння сутності потенціалу, його структури зумовлює труднощі щодо формування методологічного базису визначення економічного потенціалу в контексті управління розвитком підприємства.</p> <p>Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що розвиток наукових підходів до питань управління потенціалом підприємства як основи керування його розвитком зумовлює доцільність подальшого дослідження таких термінів, як «потенціал» та «розвиток» для розкриття їх сутності, складових елементів, видів з метою формування новітнього методологічного базису управління ними.</p> <p>Дослідження окресленої теми у роботі здійснюється в такій логічній послідовності: розкрито зміст економічного потенціалу господарюючого суб’єкта, який є унікальним, тобто таким, що має певні властивості, притаманні саме цьому суб’єкту господарювання; досліджено економічний потенціал підприємства, який є складною системою, на формування якої впливають особливості його функціонування, а також такою, що містить у своєму складі низку інших видів потенціалу, що є його елементами та мають вужче значення; доведено, що економічний потенціал визначає здатність підприємства до розвитку, забезпечення економічної безпеки, фінансової стійкості та конкурентоспроможності; встановлено, що економічний потенціал є підґрунтям розвитку та складовим елементом управління розвитком підприємства; доведено, що розвиток слід розглядати як процес позитивних якісних змін, основним критерієм якого виступає здобуття нової якості, що зміцнює життєздатність підприємства; встановлено, що процес розвитку є поетапним, тому при його здійсненні, підприємство переходить від однієї стадії розвитку до іншої.</p> <p>Результати дослідження можуть бути корисними як для науковців, так і для менеджерів будь-якого підприємства, оскільки результативність використання економічного потенціалу, як і загалом ефективність господарської діяльності, залежить від якості управління, що здійснює керівництво підприємства.</p> 2022-07-18T10:26:24+00:00 Авторське право (c) 2022 Кісь Галина http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/308 КРЕАТИВНІСТЬ В УПРАВЛІННІ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА 2022-07-18T12:27:38+00:00 Рудь Надія ntrud@i.ua <p>У цій статті актуалізовано питання важливості креативності в інноваційному розвитку підприємства. Основною метою дослідження є вивчення сутності та спрямованості креативного менеджменту і розкриття його особливостей як складової інноваційної діяльності підприємства.</p> <p>Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми розвитку і підтримки креативних ідей свідчить про те, що не всі підприємства приділяють значну увагу творчості як процесу реалізації креативності особистості. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що сам менеджмент підприємства має бути креативним. Дослідження теми здійснюється в такій логічній послідовності. Розглянуто поняття креативність та інновація, встановлено їх взаємозв’язок. Досліджено характеристики «креативного менеджменту» з різних підходів, сформовано авторський підхід. Виділено основні умови, які стимулюють розвиток креативних здібностей, необхідних для ефективного управління організацією. Згруповано фактори, що негативно і позитивно впливають на креативність. Адаптовано модель ієрархії якостей креативних працівників та результати їх впливу. Вдосконалено і проаналізовано систему креативного управління. Методологічним інструментарієм методів дослідження були останні десять років досліджень провідних науковців. Об’єктом дослідження є підприємство, саме тут реалізуються інноваційні процеси, де необхідна генерація ідей, тому що саме вони є причиною появи інновацій. У статті представлені результати емпіричного аналізу взаємозв’язку креативності і інновацій, який показав, що управління креативністю є складовою інноваційного управління. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що існує пряма залежність між креативністю і результатами інноваційної діяльності підприємства. Результати дослідження можуть бути корисними для організацій різних рівнів і видів діяльності.</p> 2022-07-18T10:52:35+00:00 Авторське право (c) 2022 Рудь Надія http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/309 ІНТЕРАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО ГАЗОВОГО РИНКУ ДО СВІТОВОЇ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ СИСТЕМИ (ЕКОНОМІКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ) 2022-07-18T12:27:23+00:00 Вісин Валентин visynvv@gmail.com Вісина Тетяна visynat@gmail.com <p>Характерною рисою розвитку світової економіки в останні роки стало загострення конкурентної боротьби за невідновлювальні ресурси, свідченням чого є зростаюча напруженість і конфлікти, що почастішали, в місцях великих покладів енергоносіїв. Україна як один із учасників світового енергетичного ринку в силу свого територіального становища та потенціалу повною мірою залучена до глобальних процесів.</p> <p>Торгівля енергетичними ресурсами посідає перше місце за вартістю у структурі міжнародної торгівлі. Порівняно з іншими ринками, світовий енергетичний ринок більшою мірою залежить від кон'юнктури світової економіки, демографічної ситуації, геополітичної ситуації, надзвичайних подій. Зміни та потрясіння у світовому господарстві негайно позначаються насамперед на ринках енергоресурсів.</p> <p>Незважаючи на уповільнення (а в окремих випадках і стагнацію) темпів економічного зростання в розвинених країнах з ринковою економікою наприкінці першого – на початку другого десятиліття ХХІ ст., світовий попит на енергоносії продовжує зростати. У останніх роках щорічний приріст споживання первинних енергоносіїв становив 2,4 %, при цьому в країнах Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) він виявився менше 1 %, а решта приросту припала на країни, що розвиваються, і країни з ринком, що формується. І хоча частка нафти в порівнянні з іншими енергоносіями, незважаючи на стабільне скорочення протягом останніх років, залишається найбільшою, проте, за оцінками фахівців, через зниження попиту на атомну енергію, а також ряд інших факторів, саме природний газ може вийти провідні ролі на світовому енергетичному ринку.</p> <p>У зв'язку з цим представляє науковий та практичний інтерес зародження та розвитку газового ринку України. В роботі проведено аналіз виникнення та функціонування газодобувної галузі в Україні.</p> <p>В роботі доведено, що розвиток газодобувної галузі в Україні є найстарішим в Європі і розпочався після завершення Першої світової війни. У 1922 р. був побудований і один з перших і світі газопровід Дашава-Стрий. У 1975 р. видобуток сягнув рекордної величини – 68,7 млрд. м3, але разом з цим, відбувалося поступове виснаження родовищ. Нині видобуток природного газу стабілізувався на рівні 20 млрд. м3. В даний час найбільшим видобувачем природного газу є компанія ПАТ «Укргазвидобування». Україні не вистачає власного видобутого газу. Потреби цього енергоресурсу значно вищі, а щоб перейти на альтернативні джерела енергії потрібен час та інвестиції. Тому сьогодні, наша країна значною мірою залежна від імпорту природного газу й інших енергетичних продуктів.</p> 2022-07-18T11:03:21+00:00 Авторське право (c) 2022 Вісин Валентин, Вісина Тетяна http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/310 УПРАВЛІНСЬКИЙ АСПЕКТ СОБІВАРТОСТІ У БУДІВНИЦТВІ 2022-07-18T12:27:07+00:00 Тлучкевич Наталія n_tluchkevych@ukr.net Нужна Оксана o_nuzhna@ukr.net <p>У статті обґрунтовано значення собівартості для управління витратами у будівництві. Метою статті є дослідження теоретичних і методичних підходів до формування собівартості у будівництві та обгрунтування оптимальної методики розрахунку реальної собівартості будівельно-монтажних робіт з метою ефективного управління нею.</p> <p>Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми формування собівартості у будівництві свідчить про те, що науковці досліджують методику обліку витрат та калькулювання собівартості будівельної продукції, робіт та послуг, склад собівартості та номенклатуру її статей, облікові аспекти відображення собівартості, вплив собівартості на порядок визначення будівельної вартості.</p> <p>Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що питання формування собівартості робіт і послуг для управління собівартістю та прийняття управлінських рішень у будівництві потребують постійного вивчення та перегляду методики розрахунку собівартості відповідно до реалій часу.</p> <p>Розглянуто особливості формування різних видів собівартості у будівництві, які залежать від особливостей виконання будівельних робіт і послуг. Охарактеризовано порядок розрахунку і склад різних видів собівартості та методи обліку витрат і калькулювання собівартості, які притаманні саме будівельній галузі. Обгрунтовано, що порядок формування собівартості у будівництві залежить від застосовуваної методики обліку витрат і калькулювання собівартості робіт та послуг. Для управлінських потреб порядок розрахунку видів собівартості залежить від мети її формування та цілі управлінського рішення.</p> <p>Запропоновано для управління витратами у будівництві визначати неповну собівартість (за реальними фактичними змінними витратами, які виникають по мірі здійснення технологічних операцій) та попроцесну собівартість (собівартість кожного технологічного етапу).</p> 2022-07-18T11:25:27+00:00 Авторське право (c) 2022 Тлучкевич Наталія, Нужна Оксана http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/311 ЦИФРОВІЗАЦІЯ ЕКОНОМІКИ ТА ЇЇ ТРАНСФОРМАЦІЙНИ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІНСЬКОГО ОБЛІКУ 2022-07-18T12:31:13+00:00 Шматковська Тетяна shmatkovska2016@gmail.com Дзямулич Микола m.dziamulych@lntu.edu.ua <p>У даній статті узагальнено питання трансформаційних тенденцій в економічній системі, що відбуваються під впливом значної інтенсифікації науково-технічного розвитку, що має наслідком&nbsp; широке впровадження цифрових програмних засобів в процеси планування та управління діяльністю підприємств. Основною метою дослідження є вивчення питань трансформації системи стратегічного управлінського обліку до нових умов функціонування суб’єктів господарювання під впливом цифровізації бізнес-процесів на усіх рівнях. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми формування нових підходів до забезпечення ефективності стратегічного управлінського обліку свідчить про те, що в сучасних умовах досягнення такої ефективності можливе лише за рахунок впровадження в управлінську діяльність підприємств цифрових програмних рішень, що орієнтовані на опрацювання Великих даних в режимі онлайн 24/7. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що успішне розв’язання&nbsp; питань стратегічного планування діяльності суб’єктів господарювання можливе лише за рахунок орієнтації їх на впровадженні новітніх інноваційних рішень, орієнтованих на цифровізацію системи управління підприємствами. У статті представлені результати емпіричного аналізу діяльності суб’єктів господарювання в Україні під впливом впровадження елементів цифрової економіки в процес стратегічного управління підприємствами, який показав, що в сучасних умовах їх конкурентоспроможність та ефективність функціонування неможлива без застосування спеціалізованих програмних рішень у сфері управлінського обліку, на основі яких виникає можливість достовірного та високоточного моделювання та планування діяльності цих підприємств в умовах зростання інформаційної складової процесу управління. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що ефективне функціонування підприємств наразі неможливе без впровадження цифрових програмних рішень у сферу стратегічного управлінського обліку, що регулює бізнес-процеси суб’єктів господарювання на усіх рівнях.</p> 2022-07-18T11:32:33+00:00 Авторське право (c) 2022 Шматковська Тетяна, Дзямулич Микола http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/312 СОЦІАЛЬНЕ ПІДПРИЄМНИЦТВО ЯК ІНСТРУМЕНТ ВИРІШЕННЯ СУСПІЛЬНИХ ПРОБЛЕМ В КОНТЕКСТІ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ 2022-07-18T12:30:58+00:00 Бортнік Світлана Bortnik.Svetlana@vnu.edu.ua <p>В статті розглянуто процеси становлення і функціонування соціального підприємництва та показана його роль у вирішенні суспільних проблем. Основною метою є дослідження векторів впливу соціального підприємництва на освіту, культуру бізнесу, соціальну політику, інклюзивний розвиток та суспільство загалом.</p> <p>Аналіз теоретичних підходів до вивчення феномену соціального підприємництва показав фрагментарність досліджень, які здебільшого висвітлюють соціальне підприємництво як ідею, як процес, як засіб вирішення соціальних конфліктів, розглядають особливості побудови такого бізнесу та наявні моделі його реалізації, переваги й недоліки. Однак реалії сьогодення (постпандемічна криза, військова агресія РФ, соціально-економічна та політична нестабільність) вносять свої корективи у суспільне життя України. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає у необхідності зміни пріоритетів і підходів до формування політики, стратегії, механізмів та інструментів розвитку соціального підприємництва.</p> <p>Дослідження теми соціального підприємництва у статті здійснюється в такій логічній послідовності: аналіз підходів до трактування та визначення змісту соціального підприємництва; обгрунтування необхідності розвитку соціального підприємництва, підтвердженим статистичними даними, не лише як інструмента вирішення традиційних соціальних проблем (безробіття, бідність, трудова міграція економічно активного населення, інвалідність тощо), а як засобу і механізму реалізації цілей сталого розвитку України; дослідження хронології і етапів розвитку соціального підприємництва.</p> <p>В статті проаналізовано та статистично доведено поглиблення ключових соціальних проблем українського суспільства протягом останніх п’яти років (бідність, майнове розшарування населення, безробіття, проблеми соціального захисту та соціального забезпечення вразливих груп), що підтверджує необхідність активізації зусиль у напрямі досягнення Україною цілей сталого розвитку шляхом підтримки соціального підприємництва.</p> <p>Дослідження хронології розвитку соціального підприємництва показало, що воно є не просто одним із сучасних інструментів взаємодії влади, бізнесу і громади, а формує нову культуру, нові стандарти соціальної захисту, освіти, регіональної політики та інклюзивного розвитку. У статті показано, що соціальні підприємства є потужним механізмом подолання бідності, розширення прав і можливостей соціально вразливих верств населення, каталізатором соціальних перетворень та інституційних змін. Результати дослідження показують, що соціальне підприємництво може і повинно стати платформою соціально-економічного розвитку держави, механізмом залучення, соціалізації, трудової реабілітації вразливих груп населення, відновлення економіки загалом у поствоєнний кризовий період.</p> 2022-07-18T11:38:45+00:00 Авторське право (c) 2022 Бортнік Світлана http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/313 МОДЕЛЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСКОНАЛОСТІ БІЗНЕСУ НА ЗАСАДАХ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІННОВАТИКИ 2022-07-18T12:30:43+00:00 Ігор Кривов’язюк igor.kryvovjazyuk@lntu.edu.ua <p>В даній статті вирішено проблему побудови ефективної системи взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом. Основною метою дослідження є удосконалення моделі забезпечення досконалості бізнесу на засадах взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом. Критичний аналіз літературних джерел та підходів до вирішення проблеми побудови досконалої моделі ведення бізнесу підкреслює різноманітність застосовуваних методичних підходів і методів управлінської інноватики, проте в умовах технологізації бізнесу, необхідності прискорення обміну інформацією, розвитку інноваційності та, воднораз, виникнення нових загроз виникає необхідність трансформації бізнесу та управління на засадах стратегування, інтелектуалізації управління, партнерської взаємодії, відповідності викликам зовнішнього середовища, комунікаційної ефективності, трансформації лідерства, збалансування проміжних і кінцевих результатів. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що своєчасне використання інноваційних засобів і методів управління при реалізації стратегічних намірів і цілей формує високу адаптивність компаній до трансформаційних процесів, що відбуваються у їх зовнішньому та внутрішньому середовищі під впливом впровадження цифрових технологій в бізнес-процеси. Науково-теоретичну та методологічну основу дослідження становили наступні методи: абстрактно-логічний та порівняльного аналізу – для узагальнення теоретичних підходів та підтвердження практичної вагомості розв’язання проблеми побудови моделі забезпечення досконалості бізнесу на засадах взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом; системного аналізу та моделювання&nbsp; – при побудові моделі забезпечення досконалості бізнесу на засадах управлінської інноватики; системно-аналітичний – при збалансуванні взаємодії складників забезпечення досконалості бізнесу; узагальнення – при зведенні висновків за результатами досліджень. Об’єктом дослідження є система взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом. У статті представлено результати вирішення проблеми побудови моделі забезпечення досконалості бізнесу при збалансуванні взаємодії складників такого забезпечення та здійсненні процесу цифрової трансформації бізнес-моделі. Результати дослідження мають практичну цінність для підприємницьких структур, які прагнуть підвищити ефективність системи взаємопов’язаних і цілеспрямованих інноваційних змін в управлінні бізнесом.</p> 2022-07-18T11:44:25+00:00 Авторське право (c) 2022 Ігор Кривов’язюк http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/314 ПІДПРИЄМНИЦТВО В СФЕРІ ТОРГІВЛІ РЕГІОНУ: СУТНІСТЬ ТА ЗНАЧЕННЯ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 2022-07-18T12:30:28+00:00 Ковальська Любов kovalska.lyuba@gmail.com Турський Ігор Turihor@gmail.com <p>У статті проведено теоретичні дослідження розвитку підприємництва в сфері торгівлі регіону. Розглянуто зміст понять «підприємництво», «торгівля», «комерційне підприємництво». Визначено що основними визначальними характеристиками даної категорії є: самостійна ініціативна господарська діяльність; процес купівлі-продажу товарів; задоволення потреб населення; отримання чистого фінансового результату (прибутку). Запропоновано розглядати підприємництво в сфері торгівлі регіону як особливий вид самостійної ініціативної господарської діяльності у регіоні, яка спрямована за реалізацію процесу купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) задля задоволення потреб населення (для покупця) та отримання максимального прибутку (для продавця). Досліджено, що основними функціями підприємництва в сфері торгівлі регіону є: дослідження регіональної ринкової кон’юнктури; розробка політики роботи із основними постачальниками товарів; налагодження торговельних відносин як всередині підприємства, так і з основними контрагентами; формування товарної політики торговельного підприємства; організація роздрібної та оптової торгівлі товарами; організація товаропостачання. Наведено принципи здійснення підприємницької діяльності в сфері торгівлі, якими є: ініціативність та незалежність; відкритість; якість; ефективність; конкурентність.</p> 2022-07-18T11:53:56+00:00 Авторське право (c) 2022 Ковальська Любов, Турський Ігор http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/315 ПОНЯТТЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ ТА ДОВІРИ В КОНТЕКСТІ ФІНАНСОВОЇ ІНКЛЮЗІЇ 2022-07-18T12:30:13+00:00 Вадим Поліщук ira@lutsk-ntu.com.ua Леся Іщук ira@lutsk-ntu.com.ua <p>У статті досліджено сутність поняття фінансової безпеки та довіри в контексті фінансової інклюзії. Визначено поняття довіри, яка існує, до фінансового ринку. Досліджено зміст cashless-економіки та фінансової інклюзії. Визначено особливості доступність до фінансових послуг відповідно до віку. Досліджено основних учасників, що зацікавлені у прозорих і ефективних фінансових процесах. Визначено перспективи та загрози фінансовій безпеці в контексті фінансової інклюзії. Основною метою дослідження є вивчення поняття фінансової безпеки та довіри в контексті фінансової інклюзії. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми полягає у тому, що нами проведений аналіз вітчизняних вчених, що давали різні підходи до тлумачення поняття фінансової безпеки та довіри, проте єдиного бачення ми не побачили. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що сутність поняття визначає передумови до проведення заходів практичного характеру щодо забезпечення фінансової інклюзії, виходячи з понять фінансової безпеки та довіри до фінансової системи. Дослідження теми фінансової безпеки та доступності фінансових продуктів у роботі здійснюється в такій логічній послідовності: визначення поняття довіри, яка існує на фінансовому ринку; дослідження позитивних особливостей cashless-економіки; доведення впливу на доступність і використання можливостей, які діють на сьогодні на фінансовому ринку; розгляд пріоритетів фінансових заощаджень молоді; визначення основних учасників, що зацікавлені у прозорих фінансових процесах; опис зв’язку фінансової грамотності та розвитку фінансових можливостей. Методологічним інструментарієм методів дослідження були останні кілька років досліджень. Об’єктом дослідження є процеси, пов’язані з поширенням фінансової інклюзії та фінансової безпеки, тому що саме вони забезпечать розвиток фінансової системи у найближчому майбутньому. У статті представлені результати емпіричного аналізу фінансової інклюзії та доступності до фінансових продуктів. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що розвиток фінансової інклюзії можливе лише в контексті подолання неінклюзивності через протидію тінізації на різних рівнях та визначено цифрових загроз для фінансової безпеки задля фінансової інклюзії. Результати дослідження можуть бути корисними для фінансистів-практиків, для державних службовців, для науковців, що займаються питаннями фінансових продуктів та банківського сектору, для здобувачів вищої освіти в галузі управління та адміністрування.</p> 2022-07-18T12:03:15+00:00 Авторське право (c) 2022 Вадим Поліщук, Леся Іщук http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/316 SWOT-АНАЛІЗ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО БАЗИСУ ФІНАНСОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД 2022-07-18T12:29:58+00:00 Дорош Вікторія viktoriia_dorosh@lutsk-ntu.com.ua Московчук Алла a.moskovchuk@lutsk-ntu.com.ua <p>Стаття присвячена&nbsp; виявленню ефективних інструментів фінансового забезпечення соціальної сфери територіальних громад України.</p> <p>Теоретичною основою проведеного дослідження стали наукові праці провідних вітчизняних вчених з питань фінансового забезпечення соціальної сфери територіальних громад України в умовах децентралізації, &nbsp;методологічним базисом – загальнонаукові та спеціальні методи, зокрема аналіз, синтез та порівняння.</p> <p>&nbsp;Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить важливість нарощення фінансового забезпечення громад. Це означає, що влада на місцях має сприяти процесам децентралізаційної трансформації. Контроль потреб територіальних громад необхідно здійснювати через завчасне виявлення даних потреб та пошук джерел їх фінансування для нівелювання пертурбацій окремо взятої місцевості.</p> <p>Розглянуто зміст та значення кожного з інструментів фінансового забезпечення соціальної сфери територіальних громад України. Визначено зміст досліджуваних інструментів, ідентифіковано форми їх реалізації, проведено SWOT-аналіз інструментальної бази фінансового забезпечення соціальної сфери територіальних громад. Побудована матриця SWOT-аналізу розмежована на досліджувані інструменти: місцеві запозичення, корпоратизація комунальних підприємств, гранти, міжмуніципальне співробітництво, фінансування проєктів коштом Державного фонду регіонального розвитку (ДФРР), отримання додаткових надходжень у вигляді процентних доходів, субвенція на соціально-економічний розвиток окремих регіонів.</p> <p>Результати дослідження можуть бути корисними в процесі розробки науково-обґрунтованих рекомендацій щодо удосконалення інструментів фінансового забезпечення соціальної сфери територіальних громад України.</p> 2022-07-18T12:09:42+00:00 Авторське право (c) 2022 Дорош Вікторія, Московчук Алла http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/317 ФІНАНСОВА БЕЗПЕКА БАНКІВ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 2022-07-18T12:29:43+00:00 Вікторія Коваленко kovalenko-6868@ukr.net <p>Статтю присвячено проблемам&nbsp; забезпечення фінансової безпеки банків України.</p> <p>В умовах військової агресії, вітчизняні банки втратили значну частину клієнтської&nbsp; бази, банківські операції спрямовані в більшій мірі на обслуговування грошових потоків. Банки змушені застосовувати пролонгацію погашення кредитної заборгованості, джерела щодо формування власних ресурсів&nbsp; значно скоротилися. Такий канал поповнення ресурсів банків як заощадження домогосподарств, взагалі відсутній через зростання безробіття, зниження доходів, появою додаткових витрат на медичні потреби та на самозахист. В цих умовах надзвичайно актуальною стає тема забезпечення фінансової безпеки банківської діяльності..</p> <p>Розглянуто найважливіші нормативно-правові документи, які визначають&nbsp; новітні детермінанти для формування стратегії фінансової безпеки банків, а саме: Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року, Стратегія забезпечення державної безпеки, Стратегія розвитку фінансового сектору України до 2025 року, Стратегія розвитку фінтеху в Україні до 2025 року.</p> <p>В статті визначено загрози, які впливають на рівень фінансової безпеки банківської системи. Їх класифіковано на фактори, що викликають структурні дисбаланси економіки, і ті, що впливають на рівень фінансової безпеки банківської системи. Доведено, що на сьогодні, надзвичайною загрозою виступає військова агресія, яка висуває на перше місце загрозу щодо&nbsp; легалізації злочинних доходів і фінансуванню тероризму.</p> <p>На підставі використання методики Міністерства економічного розвитку і торгівлі України було визначено рівень фінансової безпеки шляхом розрахунку інтегрального показника. Розрахунок окремих показників, що включені в інтегральний, та їх динаміка свідчать про недостатній рівень здатності банківської системи України протягом 2016–2021 рр. протистояти негативному впливу факторів зовнішнього та внутрішнього середовищ. Порогові значення індикаторів фінансової безпеки банків вказують на негативні явища, такі як: втрата банком ознак системності, здатності до стійкості, динамічного розвитку, конкурентоспроможності на зовнішніх і внутрішніх ринках, що може призвести до визнання стану проблемності та неплатоспроможності.</p> <p>&nbsp;Резюмуючи статтю можна стверджувати, що необхідне є&nbsp; розробка та впровадження комплексу заходів, спрямованих на підвищення загального рівня фінансової безпеки банківської системи на підставі формування новітньої Комплексної програми забезпечення фінансової безпеки банків України.</p> 2022-07-18T12:15:52+00:00 Авторське право (c) 2022 Вікторія Коваленко http://e-forum.lntu.edu.ua/index.php/ekonomichnyy_forum/article/view/318 ОСОБЛИВОСТІ РЕГУЛЮВАННЯ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ В СУЧАСНИХ УМОВАХ 2022-07-18T12:29:28+00:00 Холодна Юлія kholdnayajulia@gmail.com Попова Юлія yuli-p@ukr.net <p>У цій статті узагальнено проблемні питання, пов’язані із регулюванням ліквідності комерційних банків України з боку НБУ в умовах загальної трансформації підходів щодо регулювання банківської ліквідності після переходу від застосування нормативів ліквідності до запровадження показників LCR і NSFR. Основною метою дослідження є визначення змін, що відбулися в системі регулювання банківської ліквідності в Україні внаслідок реалізації положень Базель ІІІ та трансформації системи банківського нагляду за дотриманням його нормативів. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми регулювання ліквідності комерційних банків свідчить про те, що після закінчення перехідного періоду, який тривав від початку реалізації Національним Банком України положень Базеля ІІІ, змінилися загальні вимоги до структури активів та зобов’язань банківських установ. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що визначення ефективних інструментів регулювання ліквідності комерційних банків за нових умов дасть змогу самим банків значно підвищити свою фінансову стійкість да сприятиме зростанню їхньої прибутковості. Дослідження теми регулювання банківської ліквідності у роботі здійснюється в такій логічній послідовності: визначення актуальності положень Базеля ІІІ в регулюванні ліквідності, визначення особливостей розрахунку нових нормативів ліквідності, а також – розрахунок дотримання цих нормативів банківськими установами. У статті представлені результати емпіричного аналізу дотримання нормативів ліквідності LCR і NSFR в банківській системі України за останні роки, який показав, що загалом банки дотримуються вказаних вимог, чим забезпечують ефективне її функціонування. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що регулювання ліквідності комерційних банків за допомогою нових нормативів ліквідності є більш дієвим та ефективним у порівняння з попередньою методикою. Результати дослідження можуть бути корисними для науковців та практиків, які досліджують перспективні напрямки регулювання ліквідності комерційних банків з метою визначення ефективного інструментарію впливу на ліквідність, а також – для досліджень трансформації структури банківських активів, відповідно до вимог, викладених в положеннях Базель ІІІ і відображених у нових нормативах ліквідності.</p> 2022-07-18T12:23:49+00:00 Авторське право (c) 2022 Холодна Юлія, Попова Юлія