Інструкція для авторів

                       Вимоги до публікації статей в наукову журналі «Економічний форум»

Матеріали надавати до редакції в електронній версії на e-mail: eforum@lutsk-ntu.com.ua

Вимоги до матеріалів, що публікуються в науковому журналі

Стаття повинна висвітлювати актуальну тему, містити результати глибокого наукового дослідження та обґрунтування отриманих наукових висновків.

Стаття може бути написана українською, англійською, німецькою, польською або російською мовами, ретельно вичитана автором та відповідати тематичному спрямуванню збірника наукових праць.

Робота не була опублікована раніше в іншому журналі, не перебуває на розгляді в іншому журналі.

До друку приймаються тільки статті з оригінальним авторським текстом, запозичення в обсязі не більше 25 %, що повинні бути оформлені із зазначенням посилань на джерела (Зміни № 663 від 27.04.2021 р.; наказ № 313-05-35).

Автори дають згоду на збір й обробку персональних даних із метою їх включення в базу даних згідно із Законом України № 2297-VІ «Про захист персональних даних» від 01.06.2010. Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього видання, використовуватимуться виключно для виконання внутрішніх технічних завдань; вони не поширюватимуться та не передаватимуться стороннім особам.

Процедура рецензування

Економічний форум має систему подвійного сліпого експертного оцінювання . Це означає, що рецензенти та автори залишаються анонімними.

Основними критеріями відбору статей є оригінальність наукових ідей та пропозицій, новаторство наукового підходу, значимість наукових результатів у своїй науковій галузі, теоретична основа статті, якість і повнота огляду наявних досліджень і публікацій, чіткість викладу, методологія дослідження, грамотність та дотримання редакційних вимог.

Рукописи для рецензування надсилаються рецензентам журналу відповідно до сфери їх наукових інтересів.

Unicheck перевіряє всі статті на плагіат.

Етапи:

 • перевірка на відповідність тематиці журналу та вимогам до оформлення;
 • перевіркп на наявність плагіату;
 • сліпе рецензування. За підсумками рецензії рецензент може дати рекомендацію публікувати статтю, відправити на доопрацювання (з повторною рецензією або без неї), відмовити у публікації через значні недоліки матеріалів (з правом повторної подачі або без неї);
 • після підтвердження, що стаття прийнята до друку, автору повідомляються реквізити для оплати.

Загальні вимоги до оформлення рукописів

Обсяг матеріалу  - не менше 5 сторінок і не більше 10 сторінок А4!

Структура кожної статті повинна мати такі елементи :

 • JEL код;
 • відомості про авторів;
 • назва;
 • анотація;
 • ключові слова;
 • вступ (постановка проблеми у загальному вигляді і її зв’язок з важливими науковими та практичними завданнями);
 • огляд літератури ( аналіз останніх досліджень, у яких започатковано вирішення проблеми);
 • цілі статі;
 • методологія та методи дослідження;
 • результати (Виклад основного матеріалу дослідження з повним обгрунтуванням отриманих наукових результатів);
 • висновки, обговорення та рекомендації;
 • подяки та фінансування досліджень (за потреби);
 • внесок авторів (якщо більше одного автора);
 • список бібліографічного опису.

Вимоги до тексту публікації :

 • праве поле – 25 мм;
 • ліве поле – 25 мм;
 • верхнє поле – 25 мм;
 • нижнє поле – 25 мм;
 • абзац – 12,5 мм;
 • одиничний інтервал;
 • шрифт Time New Roman , розмір – 12.
 • Формат – А4.

У правій верхній частині сторінки – коди статті за класифікацією JEL (3-5 кодів).

У наступному рядку вказується ім'я та прізвище (повністю) першого автора. Наступний рядок – науковий ступінь, вчене звання, назва ВНЗ/роботи першого автора, ORCID ID 0000-0000-0000-0000, електронна адреса). У наступному рядку вказується ім'я та прізвище (повністю) другого автора. Наступний рядок – науковий ступінь, вчене звання та назва ВНЗ/роботи другого автора,  ORCID ID, email ) і так далі (якщо кількість авторів більше).

Потім повідомляється назва статті Time New Roman, кегль 12, напівжирний.

Наступний рядок анотація.

У наступному рядку 5-10 ключових слів.

Виноски не допускаються. Посилання на літературу ставлять у квадратних дужках. Усі графіки та формули мають бути налаштовані в програмах MS OFFICE. Графіки та малюнки, сформовані за допомогою MS Excel, CorelDRAW, Adobe Photoshop, MS Visio або інших програм, надсилаються окремими файлами у розширенні відповідної програми. Усі графіки та таблиці повинні мати заголовок та номер. Таблиці та малюнки не дозволяються, якщо вони розміщуються на сторінках з альбомною орієнтацією.

Анотація має бути не менше 1800 знаків. Time New Roman, кегль 10, вирівнюється по ширині. Текст реферату має бути стислим, зрозумілим, вільним від довідкової інформації та з чітким і об’єктивним уявленням про основні поняття роботи. Він не повинен містити результатів, які не представлені та не обґрунтовані в основному тексті роботи. Анотація не повинна містити скорочень та цитат. Анотація має конкретизувати мету статті, коротко описати внесок автора у розв’язання проблеми дослідження, наукову новизну та практичну значущість отриманих результатів, основні висновки дослідження.

Рекомендований шаблон для написання реферату.

У цій статті узагальнено питання…… Основною метою дослідження є…. Систематизація літературних джерел та підходів до вирішення проблеми….. свідчить про те, що……. Актуальність вирішення даної наукової проблеми полягає в тому, що ……….. Дослідження теми… у роботі здійснюється в такій логічній послідовності: ………. Методологічним інструментарієм методів дослідження були……. років досліджень…… Об’єктом дослідження є обрана компанія (країни, регіони, університети, процеси …….), тому що саме вони……. У статті представлені результати емпіричного аналізу ……, який показав, що … .. Дослідження емпірично підтверджує та теоретично доводить, що …… Результати дослідження можуть бути корисними для ….

Ключові слова подано в статті для того, щоб привернути увагу зацікавлених читачів, спростити пошук рукопису через пошуковики. Кількість ключових слів (фраз) має бути від 5 до 10, які наводяться в алфавітному порядку. Вони не повинні повторювати назву статті. Time New Roman, кегль 10, курсив

Посилання мають бути сформовані відповідно до міжнародних бібліографічних стандартів APA.

Правильне посилання в тексті статті на джерело, зазначене в списку літератури в кінці статті, має бути таким:

 • для роботи одного автора – вказати прізвище автора (Адамс, 2006);
 • для роботи двох авторів – вкажіть прізвища двох авторів (Адамс і Браун, 2006) або ім’я першого автора, а потім «et al.”;
 • для робіт кількох авторів – вкажіть прізвище першого автора, а потім «та ін. ” (Адамс та ін., 2006).

Список літератури має бути розміщений в алфавітному порядку за прізвищем першого автора в кінці статті. Посилання на інші публікації необхідно ретельно перевіряти на повноту та достовірність.

Список літератури (Time New Roman, кегль 9, напівжирний, інтервал перед 0, після 0):

 • посилання на джерела статистичних даних обов'язкові;
 • посилання на публікації досліджень обов’язкові;
 • кількість посилань на книги, підручники та публіцистичні статті – не більше двох;
 • посилання на власні публікації дозволені лише у разі крайньої необхідності;
 • роботи авторів, імена яких згадуються в тексті, повинні бути в бібліографії до цієї статті, а також повинні мати відповідні посилання в тексті матеріалу;
 • посилання на Інтернет-ресурси повинні вести безпосередньо на документ;
 • всі джерела, які представлені в списку літератури, повинні мати відповідні посилання в текстовому матеріалі.

Через рядок  після списку літератури – References, (Time New Roman, кегль 9, напівжирний, інтервал перед 0, після 0). У списку "References" необхідно до джерел обов'язково додавати DOI (digital object identifier) – цифровий ідентифікатор об’єкта, якщо він присвоєний цитованому джерелу.

Через рядок - список кириличних джерел у транслітерованому вигляді (Time New Roman, кегль 9, напівжирний, інтервал перед 0, після 0); із застосуванням транслітерації та її переклад англійською мовою, де розміщуються ті ж самі джерела оформлені за міжнародним бібліографічним стандартом APA (http://www.apastyle.org/). Назви кириличних джерел транслітеруються, далі у квадратних дужках розміщується переклад.

Он-лайн-конвертер: http://translit.kh.ua/#passport (Паспортний КМУ 2010).

Додаткові вимоги до тексту статті:

– кожну абревіатуру (або скорочення) слід уводити в текст у дужках після першого згадування відповідного повного словосполучення і лише потому можна нею користуватися;

– джерела списку літератури подавати в тексті у дужках, курсивом, вказуючи прізвище автора (авторів) мовою оригіналу та рік видання, наприклад: один автор (Нікітський, 1996), (Dearing, 2009); два автори (Лукшин та Румянцева, 2001), (Evans and Dunlop, 2012); три і більше авторів (Водяницький та ін., 2005), (Silva et al., 2015). Якщо ще джерело вводиться в тих самих дужках, воно відокремлюється від попереднього крапкою з комою, наприклад: (Evans and Dunlop, 2012; Водяницький та ін., 2005);

– усі цитати подавати мовою статті (незалежно від мови оригіналу) й обов’язково супроводжувати їх посиланнями на джерело та конкретну сторінку;

– не робити посторінкових посилань, а подавати їх у дужках безпосередньо в тексті;

– на всі таблиці й рисунки давати посилання в тексті статті;

– усі таблиці повинні мати заголовки;

– усі рисунки мають супроводжуватися підписами; нумерувати рисунки за порядком посилань у тексті;

– формули у статтях набирати лише редактором формул (MathType Equation);

– скорочення грошових, метричних, часових одиниць (грн, мл, км, год, хв, с тощо) і скорочення млн, млрд писати без крапки;

– між числовим значенням і скороченою назвою одиниці виміру величини слід ставити нерозривний інтервал;

– термінологія статті має відповідати загальновживаним українським та міжнародним стандартам для відповідної галузі науки.

Інформація про авторів (українська та англійська мова):

 1. Ім'я та прізвище (повністю).
 2. Приналежність.
 3. Країна.
 4. Вчений ступінь.
 5. Вчене звання.
 6. Електронна пошта.
 7. ORCID
 8. Ідентифікатор дослідника Web of Science і/або

Якщо стаття не відповідає напрямам і вимогам журналу або містить багато плагіату, редакція може відмовити в рецензуванні статті.

Вартість публікації однієї повної або неповної сторінки А4 становить 110 гривень (з врахуванням вартості ідентифікатора цифрового об'єкту - DOI). Одноосібні статті докторів економічних наук публікуються безкоштовно, відшкодовується лише придбання журналу у сумі 200 грн та вартість DOI 65 грн. Перевага буде надаватися статтям, які написані на англійській мові. Вартість додаткового примірника журналу коштує 200 грн. На одну статтю надається один друкований збірник. 

Авторські внески:

Концептуалізація – вказуються прізвища авторів, хто розробив концепцію дослідження

Зберігання даних – вказуються прізвища авторів, хто зібрав дані для дослідження

Формальний аналіз – вказуються прізвища авторів, хто розробив концепцію дослідження

Придбання фінансування – вказуються прізвища авторів, хто фінансував дослідження

Розслідування – вказуються прізвища авторів, хто проводив дослідження

Методика – вказуються прізвища авторів, хто розробив методику дослідження

Ресурси – вказуються прізвища авторів, хто добирав інформаційні ресурси для реалізації концепції дослідження

Нагляд – вказуються прізвища авторів, хто спостерігав за процесом дослідження, виявляв відхилення та корегував процес дослідження

Підтвердження – вказуються прізвища авторів, хто перевірив дані дослідження, цифровий матеріал, цитати

Візуалізація – вказуються прізвища авторів, хто подав графічний та табличний матеріал у роботі

Написання – вказуються прізвища авторів, хто писав текст  дослідження

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ БІБЛІОГРАФІЧНОГО ОПИСУ

ТЕМАТИЧНІ РОЗДІЛИ

ШАБЛОН СТАТТІ

JEL classification