Про цей журнал

Науковий журнал Економічний форум – видання, яке охоплює наукові дослідження у сфері економіки, менеджменту, фінансів, обліку, маркетингу, підприємництва та торгівлі, міжнародних економічних відносин.

Видання містить статті, які висвітлюють історію економічної думки та економічну теорію, економіку та управління національною економікою та підприємствами, регіональну економіку, гроші, фінанси, кредит, бухгалтерський облік, міжнародні економічні відносини.

Мета збірника наукових праць – наукове інформування, популяризація наукових знань, публікація результатів прикладних та фундаментальних досліджень у сфері економіки, менеджменту, маркетингу, обліку та фінансів, підприємництва та торгівлі, міжнародних економічних відносин. У збірнику наукових праць публікуються матеріали за такими напрямами:

РОЗДІЛ І. ЕКОНОМІКА 

РОЗДІЛ ІІ. ОБЛІК І ОПОДАТКУВАННЯ

РОЗДІЛ ІІI. ФІНАНСИ, БАНКІВСЬКА СПРАВА ТА СТРАХУВАННЯ

РОЗДІЛ ΙV. МЕНЕДЖМЕНТ

РОЗДІЛ V. МАРКЕТИНГ

РОЗДІЛ VI. ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРІВГЛЯ ТА  БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

РОЗДІЛ VIІ. МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ

Читачі збірника наукових праць – викладачі вищих навчальних закладів, нуковці, практики-економісти та менеджери, аспіранти, здобувачі, студенти.

Жанри. Головний жанр – наукова стаття.

Виділяється цього, видання вміщує аналітичні огляди, інформаційні повідомлення, рецензії на науково-методичні видання, листи до редакції.

Матеріали публікуються українською, англійською, польською, російською, німецькою мовами.

Економічний форум – рецензований збірник наукових праць, фахове вітчизняне видання, у якому можна опублікувати результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора та кандидата наук.

Засновник збірника наукових праць – Луцький національний технічний університет.

Збірник наукових праць видається чотири рази на рік (січень, квітень, липень, жовтень).

Журнал отримав Свідоцтво про державну реєстрацію серія КВ № 17353-6123 Р від 10.12.2010 р.

Із 2011 року збірник наукових праць зареєстровано в міжнародному центрі - ISSN 2308-8559 (друк)

ISSN 2415-8224 (онлайн)

Журнал включено до Переліку наукових фахових видань України, які можуть публікувати результати дисертаційних робіт із забезпечення наукових ступенів доктора та кандидата наук, категорія Б ( наказ Міністерства освіти і науки України від 14.05.2020 № 627 )

Індексація: Index Copernicus ICV 2019 = 59,82

Index Copernicus ICV 2020 = 63,35

Сторінка журналу розміщена на сайті Національної бібліотеки України Вернадського В.

Бібліометричний профіль Google Scholar.