ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ

Ключові слова: туристична індустрія, туризм, туристична сфера, конкурентний потенціал, трансформація, конкурентоспроможність

Анотація

Досліджено наявний теоретичний досвід в сфері існуючих теорій щодо розвитку туристичної індустрії та забезпечення її конкурентоспроможності. Проаналізовано підходи та еволюцію теорії туристичної індустрії. З оголошення воєнного стану в Україні ситуація в сфері туризму значно змінилася. Встановлено, що руйнування туристичного потенціалу окремих регіонів держави призвело до згортання об’єктів туристичної індустрії, втрати їх потенційних можливостей надавати туристичні послуги та переміщення у більш безпечні регіони. Таким  чином, туристична індустрія потребує трансформації та нових підходів до забезпечення її конкурентоспроможності в умовах воєнного стану та у повоєнний період. Ядром теорії туристичної індустрії є концепція локалізації місць туристичних потоків, модель туристичної дестинації «6А», модель інтерпретації циклу еволюції туристичного регіону, модель організації ринку послуг сільського туризму, модель розвитку туризму на основі регіональних туристичних комплексів, модель розвитку індустрії туризму за рівнем освоєності ринку, концепція державної політики у сфері курортної справи, концепція державного впливу на розвиток рекреаційної сфери регіону. Відповідно до теорії еволюції туристичної індустрії, проведені дослідження дозволили виокремити такі концептуальні засади трансформації конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії як: синергетичний ефект від взаємодії елементів туристичної системи, безпека середовища, відтворювальні процеси в сфері туристичної індустрії, державно-приватне партнерство. Мета статті полягає у дослідженні еволюції поглядів на трансформацію конкурентного потенціалу теорії туристичної індустрії. Аналіз теорії туристичної індустрії має вагомий вклад у її розвиток, забезпечення її конкурентоспроможності на різних рівнях управління. Ця теорія стане однією із ключових при визначенні основоположних постулатів функціонування моделі формування та розвитку конкурентного потенціалу суб’єктів туристичної індустрії.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Єрко Ірина, Волинський національний університет імені Лесі Українки

к.  геогр. н., доцент кафедри туризму та готельного господарства

https://orcid.org/0000-0002-5395-7557

ierko@vnu.edu.ua

 

 

Посилання

Список бібліографічного опису:
1. Гаман П. І. Державне регулювання розвитку рекреаційної сфери Карпатського регіону України: автореф. дис. ... д.держ.упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». Київ, 2009. 40 с.
2. Грицку-Андрієш Ю. П. Соціально-економічні особливості та основні напрями розвитку сільського туризму в регіоні: автореф. дис. … к.е.н.: спец. 08.00.05 « Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Чернігів, 2011. 16 с.
3. Любіцева О. О. Геопросторова організація туристичного процесу: автореф. дис. … д.геогр.н.: спец. 11.00.02 «Економічна та соціальна географія». Київ, 2003. 29 с.
4. Нездоймінов С. Г. Напрями і форми розвитку рекреації та туризму в регіоні на засадах активізації підприємницької діяльності: автореф. дис. … к.е.н.: спец. 08.00.05 «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка». Одеса, 2010. 19 с.
5. Осипенко К. В. Розвиток міжнародної конкурентоспроможності туристичних регіонів світу : монографія. К. : СПД Чалчинська Н.В., 2017. 219 с.
6. Поліщук А. О. Державне регулювання детінізації туристичного бізнесу: автореф. дис. ... к.е.н.: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Запоріжжя, 2009. 20 с.
7. Стойка В. О. Науково-практичні засади інвестування туристичної галузі: автореф. дис. ... к.е.н.: спец. 08.00.03 «Економіка та управління національним господарством». Чернігів, 2011. 19 с.
8. Ткаченко, Т.І. Сталий розвиток туризму: теорія, методологія, реалії бізнесу : монографія. К.: КНТЕУ, 2006. 537 с.
9. Шаптала О. С. Державне управління сферою рекреаційного обслуговування в Автономній Республіці Крим в умовах ринкових відносин: автореф. дис. ... д.держ.упр.: спец. 25.00.02 «Механізми державного управління». Київ, 2005. 36 с.
10. Butler, R. The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Re-sources. Canadian Geographer, 2006, vol. 24, pp. 5–12.
11. Davidson, R., Maitland R. Tourism destinations. London, Hodder & Stoughton, 1997, pp.4.
12. Gunn, C.A. Tourism Planning. New York: Crane, Russack and Co., 1979.
13. Leiper N. The framework of tourism. Annals of Tourism Research. 1979. № 6. P. 390-407.
14. Snepenger, D., Snepenger M., Dalbey M., Wessol A. Meanings and Consumption Characteristics or Places at a Tourism Destination. Journal of Travel Research, 2007, no. 45 (3), pp. 310–321.
15. Saarinen, J. Destinations in change: the transformation process of tourist destinations. Tourist Studies, 2004, no. 4 (2), pp. 161–179.
16. Travel & tourism economic impact 2018, World Travel & Tourism Council (WTTC)). URL: https://www.wttc.org/media/files/reports/economic-impactresearch/regions-2018/world2018.pdf (date of access: 22.05.2023).
17. Vargo, S.L., Lusch R.F. Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal of the Acade-my of Marketing Science, 2008, no. 36 (1), pp. 1–10.
References
1. Gaman P. I. (2009) Derzhavne regulyuvannya rozvy`tku rekreacijnoyi sfery` Karpats`kogo regionu Ukrayiny` [State regulation of the development of the recreational sphere of the Carpathian region of Ukraine]: avtoref. dy`s. ... d.derzh.upr.: specz. 25.00.02 «Mexanizmy` derzhavnogo upravlinnya». Ky`yiv, 40 p. (in Ukrainian)
2. Gry`czku-Andriyesh Yu. P. (2011) Social`no-ekonomichni osobly`vosti ta osnovni napryamy` rozvy`tku sil`s`kogo tury`zmu v regioni [Socio-economic features and main directions of development of rural tourism in the region]: avtoref. dy`s. … k.e.n.: specz. 08.00.05 «Rozvy`tok produkty`vny`x sy`l i regional`na ekonomika». Chernigiv, 16 p. (in Ukrainian)
3. Lyubiceva O. O. (2003) Geoprostorova organizaciya tury`sty`chnogo procesu [Geospatial organization of the tourist process]: avtoref. dy`s. … d.geogr.n.: specz. 11.00.02 «Ekonomichna ta social`na geografiya». Ky`yiv, 29 p. (in Ukrainian)
4. Nezdojminov S. G. (2010) Napryamy` i formy` rozvy`tku rekreaciyi ta tury`zmu v regioni na zasadax akty`vizaciyi pidpry`yemny`cz`koyi diyal`nosti [Directions and forms of development of recreation and tourism in the region based on the activation of entrepreneurial activity]: avtoref. dy`s. … k.e.n.: specz. 08.00.05 «Rozvy`tok produkty`vny`x sy`l i regional`na ekonomika». Odesa, 19 p. (in Ukrainian)
5. Osy`penko K. V. (2017) Rozvy`tok mizhnarodnoyi konkurentospromozhnosti tury`sty`chny`x regioniv svitu [Development of international competitiveness of tourist regions of the world]: monografiya. K. : SPD Chalchy`ns`ka N.V., 219 p. (in Ukrainian)
6. Polishhuk A. O. (2009) Derzhavne regulyuvannya detinizaciyi tury`sty`chnogo biznesu [State regulation of detinization of tourist business]: avtoref. dy`s. ... k.e.n.: specz. 08.00.03 «Ekonomika ta upravlinnya nacional`ny`m gospodarstvom». Zaporizhzhya, 20 p. (in Ukrainian)
7. Stojka V. O. (2011) Naukovo-prakty`chni zasady` investuvannya tury`sty`chnoyi galuzi [Scientific and practical principles of investing in the tourism industry]: avtoref. dy`s. ... k.e.n.: specz. 08.00.03 «Ekonomika ta upravlinnya nacional`ny`m gospodarstvom». Chernigiv, 19 p. (in Ukrainian)
8. Tkachenko, T.I. Staly`j (2006) Rozvy`tok tury`zmu: teoriya, metodologiya, realiyi biznesu [Sustainable development of tourism: theory, methodology, business realities]: monografiya. Kyiv: KNTEU, 537 p. (in Ukrainian)
9. Shaptala O. S. (2005) Derzhavne upravlinnya sferoyu rekreacijnogo obslugovuvannya v Avtonomnij Respublici Kry`m v umovax ry`nkovy`x vidnosy`n [State management of the field of recreational services in the Autonomous Republic of Crimea under market conditions]: avtoref. dy`s. ... d.derzh.upr.: specz. 25.00.02 «Mexanizmy` derzhavnogo upravlinnya». Kyiv, 36 p. (in Ukrainian)
10. Butler, R. The Concept of a Tourist Area Cycle of Evolution: Implications for Management of Re-sources. Canadian Geographer, 2006, vol. 24, pp. 5–12.
11. Davidson, R., Maitland R. Tourism destinations. London, Hodder & Stoughton, 1997, pp.4.
12. Gunn, C.A. Tourism Planning. New York: Crane, Russack and Co., 1979.
13. Leiper N. The framework of tourism. Annals of Tourism Research. 1979. № 6. P. 390-407.
14. Snepenger, D., Snepenger M., Dalbey M., Wessol A. Meanings and Consumption Characteristics or Places at a Tourism Destination. Journal of Travel Research, 2007, no. 45 (3), pp. 310–321.
15. Saarinen, J. Destinations in change: the transformation process of tourist destinations. Tourist Studies, 2004, no. 4 (2), pp. 161–179.
16. Travel & tourism economic impact 2018, World Travel & Tourism Council (WTTC)). URL: https://www.wttc.org/media/files/reports/economic-impactresearch/regions-2018/world2018.pdf (date of access: 22.05.2023).
17. Vargo, S.L., Lusch R.F. Service-dominant logic: continuing the evolution. Journal of the Acade-my of Marketing Science, 2008, no. 36 (1), pp. 1–10.
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Єрко Ірина. (2023). ЕВОЛЮЦІЯ ПОГЛЯДІВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ КОНКУРЕНТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОЇ ІНДУСТРІЇ. Економічний форум, 1(4), 10-18. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-2
Розділ
ЕКОНОМІКА