ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУВАННЯ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: Логістика 4.0, цифровий ланцюг постачання, концепція інтегрованого планування, цифрова трансформація, промислові підприємства

Анотація

У цій статті подальшого розвитку набуло застосування концепції інтегрованого планування в цифрових ланцюгах постачання. Метою дослідження є визначення перспективності застосування інтегрованої платформи планування та виконання в цифровому ланцюзі постачання промислових підприємств. Критичний аналіз змісту сучасних наукових досліджень вчених з узгодження питань впровадження цифрових технологій та удосконалення систем інтегрованого планування й управління ланцюгами постачання виявив недостатність приділення уваги цій проблематиці. Актуальність такої тематики зумовлена необхідністю вирішення проблеми ефективного управління логістикою промислових підприємств шляхом впровадження та використання цифрових технологій на основі створення додаткової цінності для усіх учасників логістичного ланцюга. Методологічну основу результатів статті становить система наступних застосованих методів: узагальнення – для уточнення місця інтегрованого планування в цифровому ланцюзі постачання; групування та деталізації – для уточнення взаємозв’язків між інтегрованою платформою планування в ланцюзі постачання та факторами попиту-пропозиції промислових підприємств; методи аналізу та оптимізації – для охоплення нових планових горизонтів в інтегрованих ланцюгах постачання промислових підприємств; узагальнення – при зведенні висновків і рекомендацій щодо отриманих даних досліджень. Наукову новизну результатів дослідження становить науково-методичний підхід, застосування якого дозволяє отримати сукупність висновків щодо визначення перспективності застосування інтегрованої платформи планування та виконання в цифровому ланцюзі постачання промислових підприємств. Отримані результати дослідження можуть бути корисними для промислових підприємств, що працюють над вирішенням проблеми підвищення ефективності управління логістикою.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Кривов’язюк Ігор, Луцький національний технічний університет

Посилання

Список бібліографічного опису:
1. Грицишин, В. (2021). Цифрова логістика як інструмент трансформації економіки. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/ lib/36363/2/FMZKPNES_2021_Hrytsyshyn_V-Digital_logistics_as_178-181.pdf.
2. Кривов’язюк, І.В., & Усков, О.Р. (2011). Управління логістичними інформаційними системами підприємства. Львів: Манускрипт.
3. Кривов’язюк, І.В., Смерічевський, С.Ф., & Кулик, Ю.М. (2018). Ризик-менеджмент логістичної системи машинобудівних підприємств. Київ: Видавничий дім «Кондор».
4. Кулик, А., & Самойленко, А. (2021). Theoretical principles of supply chain management and evaluation of its efficiency. SWorldJournal, 2(07-02), 94-104. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-02-064
5. Луценко, І.С. (2022). Управління ланцюгами постачання. Київ: КПІ ім. Ігоря Сікорського.
6. Мацишина, О.В., & Смерічевська, С.В. (2022). Інтегрований підхід до стратегічного управління ланцюгами постачання в умовах цифрової економіки. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 08 груд. 2022 р.), 78-79.
7. Пічугіна, М.А., & Феоктістова, Н.О. (2023). Концепція Supply Chain 4.0: сутність і практика застосування на логістичних підприємствах. Економічний вісник НТУУ "Київський політехнічний інститут", 26, 96-101. https://doi.org/10.32782/2307-5651.26.2023.16
8. Трушкіна, Н.В., & Ринкевич, Н.С. (2019). Цифрова логістика як інструмент діяльності транспортно-логістичних компаній в умовах діджиталізації. International relations, part «Economic sciences», 20, 66-68.
9. Яценко, В.В. (2023). Аналіз світових тенденцій диджиталізації глобальних ланцюгів постачання. Економіка і організація управління, 1 (49), 190-195. https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.1.19
10. Attaran, M. (2020). Digital technology enablers and their implications for supply chain management. Supply Chain Forum: An International Journal, 21 (3), 158-172. https://doi.org/10.1080/16258312.2020.1751568
11. Boyanov, L. (2019). Approaches for enhancing digitalization and digital transformation in supply chain management. Information and communication technologies in business and education: Conference proceedings (Varna, oct. 2019), 91-102.
12. Butollo, F., Gereffi, G., Yang, C., & Krzywdzinski, M. (2022). Digital transformation and value chains: Introduction, Global Networks. Wiley, Oxford, 22 (4), 585-594. https://doi.org/10.1111/glob.12388
13. Junge, A.L. (2019). Digital transformation technologies as an enabler for sustainable logistics and supply chain processes – an exploratory framework. Brazilian Journal of Operations & Production Management, 16 (3), 462-472. https://doi.org/10.14488/BJOPM.2019.v16.n3.a9
14. Korchagina E., Kalinina O., Burova A., Ostrovskaya N. (2020). Main logistics digitalization features for business. E3S Web Conf., 164. 10023. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016410023
15. Kryvovyazyuk, I., Britchenko, I., Smerichevskyi, S., Kovalska, L., Dorosh, V., & Kravchuk, P. (2023). Digital Transformation and Innovation in Business: the Impact of Strategic Alliances and Their Success Factors. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 32 (1), 157-172.
16. Research Network Sustainable Global Supply Chains (2022). Sustainable Global Supply Chains Annual Report 2022. Bonn: German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). https://doi.org/10.23661/r1.2022
17. Schrauf, S., & Berttram, P. (2016). Industry 4.0: How digitization makes the supply chain more efficient, agile, and customer-focused. PwC. Strategy&. Sept. 7, 2016. URL: https:/ /www.strategyand.pwc.com/reports/industry4.0.
18. Statista (2022). Digital transformation – Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/6778/digital-transformation/#topicOverview (дата звернення: 09.08.2023 р.).
19. Tay, H.L., & Loh, H.S. (2022). Digital transformations and supply chain management: a Lean Six Sigma perspective. Journal of Asia Business Studies, 16 (2), 340-353. https://doi.org/10.1108/JABS-10-2020-0415
20. Toymentseva, I.A., Karpova, N.P., & Evtodieva, T.E. (2020). Strategic Purchasing Control of the Industrial Enterprise: Digitalization and Logistics Approach. In: Ashmarina S., Vochozka M., Mantulenko V. (eds) Digital Age: Chances, Challenges and Future. ISCDTE 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, 84. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27015-5_48
21. Yang, M., Fu, M., & Zhang, Z. (2021). The adoption of digital technologies in supply chains: Drivers, process and impact. Technological Forecasting and Social Change, 169, 120795. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120795
References:
1. Grytsyshyn, V. (2021). Digital logistics as a tool for transformation of economy. URL: http://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/ lib/36363/2/FMZKPNES_2021_Hrytsyshyn_V-Digital_logistics_as_178-181.pdf. [in Ukrainian].
2. Kryvovyazyuk, I.V., & Uskov, O.R. (2011). Management of logistics information systems of the enterprise. Lviv: Manuscript [in Ukrainian].
3. Kryvoviaziuk, I.V., Smerichevskyi, S.F., & Kulyk, Yu.M. (2018). Risk management of the logistic system of machine-building enterprises. Kyiv: Condor Publishing House [in Ukrainian].
4. Kulik, А., & Samoilenko, А. (2021). Theoretical principles of supply chain management and evaluation of its efficiency. SWorldJournal, 2(07-02), 94-104. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.30888/2663-5712.2021-07-02-064
5. Lutsenko, I.S. (2022). Supply chain management. Kyiv: KPI them. Igor Sikorsky [in Ukrainian].
6. Matsishina, O.V., & Svichevskaya, S.V. (2022). Integrated approach to strategic supply chain management in a digital economy. Business, innovation, Management: Problems and Prospects. III International. scientific-practical. conf. (Kyiv, 08 December 2022), 78-79 [in Ukrainian].
7. Pichugina, М., & Feoktistova, N. (2023). Supply chain 4.0 concept: the essence and practice of application in logistics companies. Economic Bulletin of NTUU "Kyiv Polytechnical Institute", 26, 96-101. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.32782/2307-5651.26.2023.16
8. Trushkina, N.V., & Rinkevich, N.S. (2019). Digital logistics as a tool of activity of transport and logistics companies in the conditions of digitalization. International relations, part «Economic sciences», 20, 66-68. [in Ukrainian].
9. Yatsenko, V.V. (2023). Analysis of global trends in the digitalization of global supply chains. Economics and Organization of Management, 1 (49), 190-195. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.31558/2307-2318.2023.1.19
10. Attaran, M. (2020). Digital technology enablers and their implications for supply chain management. Supply Chain Forum: An International Journal, 21 (3), 158-172. https://doi.org/10.1080/16258312.2020.1751568
11. Boyanov, L. (2019). Approaches for enhancing digitalization and digital transformation in supply chain management. Information and communication technologies in business and education: Conference proceedings (Varna, oct. 2019), 91-102.
12. Butollo, F., Gereffi, G., Yang, C., & Krzywdzinski, M. (2022). Digital transformation and value chains: Introduction, Global Networks. Wiley, Oxford, 22 (4), 585-594. https://doi.org/10.1111/glob.12388
13. Junge, A.L. (2019). Digital transformation technologies as an enabler for sustainable logistics and supply chain processes – an exploratory framework. Brazilian Journal of Operations & Production Management, 16 (3), 462-472. https://doi.org/10.14488/BJOPM.2019.v16.n3.a9
14. Korchagina, E., Kalinina, O., Burova, A., & Ostrovskaya, N. (2020). Main logistics digitalization features for business. E3S Web Conf., 164. 10023. https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016410023
15. Kryvovyazyuk, I., Britchenko, I., Smerichevskyi, S., Kovalska, L., Dorosh, V., & Kravchuk, P. (2023). Digital Transformation and Innovation in Business: the Impact of Strategic Alliances and Their Success Factors. Economic Studies (Ikonomicheski Izsledvania), 32 (1), 157-172.
16. Research Network Sustainable Global Supply Chains (2022). Sustainable Global Supply Chains Annual Report 2022. Bonn: German Development Institute / Deutsches Institut für Entwicklungspolitik (DIE). https://doi.org/10.23661/r1.2022
17. Schrauf, S., & Berttram, P. (2016). Industry 4.0: How digitization makes the supply chain more efficient, agile, and customer-focused. PwC. Strategy&. Sept. 7, 2016. URL: https:/ /www.strategyand.pwc.com/reports/industry4.0.
18. Statista (2022). Digital transformation – Statistics & Facts. URL: https://www.statista.com/topics/6778/digital-transformation/#topicOverview (дата звернення: 09.08.2023 р.).
19. Tay, H.L., & Loh, H.S. (2022). Digital transformations and supply chain management: a Lean Six Sigma perspective. Journal of Asia Business Studies, 16 (2), 340-353. https://doi.org/10.1108/JABS-10-2020-0415
20. Toymentseva, I.A., Karpova, N.P., & Evtodieva, T.E. (2020). Strategic Purchasing Control of the Industrial Enterprise: Digitalization and Logistics Approach. In: Ashmarina S., Vochozka M., Mantulenko V. (eds) Digital Age: Chances, Challenges and Future. ISCDTE 2019. Lecture Notes in Networks and Systems, 84. Springer, Cham. https://doi.org/10.1007/978-3-030-27015-5_48
21. Yang, M., Fu, M., & Zhang, Z. (2021). The adoption of digital technologies in supply chains: Drivers, process and impact. Technological Forecasting and Social Change, 169, 120795. https://doi.org/10.1016/j.techfore.2021.120795
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Кривов’язюк Ігор. (2023). ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ТА УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМ ІНТЕГРОВАНОГО ПЛАНУВАННЯ В ЛАНЦЮГАХ ПОСТАЧАННЯ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Економічний форум, 1(4), 125-133. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-16
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ