МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: зовнішньоекономічна діяльність підприємств, порівняльний аналіз, методичний підхід до аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства, концептуальна модель аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Анотація

У статті розкрито методичні аспекти дослідження стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Основною метою дослідження є удосконалення методичного підходу щодо здійснення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Критичний аналіз наукових публікацій з досліджуваної проблематики виявив застосування при дослідженні стану зовнішньоекономічної діяльності підприємств методичних підходів, які характеризують системні недоліки, що не дозволяє сконструювати адекватну модель аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Актуальність вирішення даного питання зумовлена важливістю формування відповідного сучасним викликам методичного підгрунття для вивчення тенденцій та виявлення проблем зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Методологічну основу становить система застосованих для отримання результатів дослідження методів: теоретичного узагальнення та порівняльного аналізу – для характеристики методів дослідження, а також переваг і недоліків застосованих науковцями методичних підходів до аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств; групування та систематизації – для розкриття змісту та послідовності реалізації методичного підходу щодо здійснення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств; моделювання та узагальнення – для побудови концептуальної моделі аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах сучасних викликів; логічного узагальнення – для отримання висновків і розроблення рекомендацій за результатами досліджень. Наукову новизну результатів дослідження становлять удосконалений методичний підхід до здійснення аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств та запропонована концептуальна модель аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств в умовах сучасних викликів. Результати дослідження мають практичну цінність для науковців і практиків, яких цікавить вивчення шляхів підвищення ефективності зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі даних аналітичного обстеження її стану.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Кривов’язюк Ігор, Луцький національний технічний університет
Шульга Марина, Луцький національний технічний університет

студент

https://orcid.org/0009-0002-8766-2391

marynashulga23@gmail.com

 

Посилання

Список бібліографічного опису:
1. Бестужева, С.В., & Нікітченко, Є.А. (2021). Методичні аспекти оцінювання ефективності організації експортної діяльності підприємства. Religion, Religiosity, Philosophy and the Humanities in the Modern Information Space: National and International Aspects: Collection of scientifical works on materials of the ХХIIІ International scientific and practical conference (December 24-25, 2021), 80-84.
2. Вакульчик, О.М., & Книшек, О.О. (2015). Управлінська діагностика зовнішньоекономічної діяльності підприємств на основі інтегральної оцінки. Економічний вісник Донбасу, 1 (39), 109-114.
3. Волошан, І.Г. (2019). Методичний підхід до оцінки ефективності експортної діяльності промислового підприємства. Науковий вісник Ужгородського національного університету, 24, 74-77.
4. Гринишин, Г.М. (2014). Методика аналізу зовнішньоекономічної діяльності підприємств. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу, 1, 63-73.
5. Дугієнко, Н.О. (2022). Основи зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Запоріжжя: ЗНУ.
6. Дунська, А.Р., & Харченко, І.А. (2021). Науково-методичні підходи до оцінювання експортного потенціалу підприємства. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи : зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Київ, 22 квіт. 2021 р.), 162-163.
7. Козак, Ю.Г. (2019). Зовнішньоекономічна діяльність. Видання 6-те, перероб. та доп. Київ: Центр учбової літератури.
8. Кривов’язюк, І.В. (2021). Організація зовнішньоекономічної діяльності. Херсон: ОЛДІ-ПЛЮС.
9. Кубів, С.І., & Федюк, В.В. (2020). Методичні підходи до оцінювання розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрного сектору. Підприємництво і торгівля, 27, 43-47. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-07
10. Петряєва, З.Ф., & Іващенко, Г.А. (2020). Методичне забезпечення оцінки експортного потенціалу підприємства. Ефективна економіка, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7572 (дата звернення: 03.09.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.53
11. Фатенок-Ткачук, А.О. (2010). Аналізування факторів впливу на розвиток зовнішньоекономічної діяльності машинобудівних підприємств. Наукові праці Кіровоградського національного технічного університету. Економічні науки, 17, 93-100.
12. Хромушина, Л.А. (2020). Аналіз зовнішнього середовища в процесі менеджменту зовнішньоекономічної діяльності підприємства. Економічний простір, 154, 137-140. https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-25
13. Kryvovyazyuk, I.,Vakhovych, I., Kaminska, I., Dorosh, V. (2020). Managerial innovations in methodology of solving export-import activity problems and ensuring international corporations business excellence. Quality – Access to Success, 21 (178), 50-55. https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/QAS_Vol.21_No.178_Oct.2020_p.50-55.pdf.
14. Smerichevskyi, S.F., Kryvovyazyuk, I.V., Prokhorova, V.V., Usarek, W., Ivashchenko, A.I. (2021). Expediency of symptomatic diagnostics application of enterprise export-import activity in the disruption conditions of world economy sustainable development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 628(1), 012040. DOI 10.1088/1755-1315/628/1/012040
References:
1. Bestuzheva, S.V., & Nikitchenko, E.A. (2021). Methodological aspects of evaluating the efficiency of organization of export activity of the enterprise. Religion, Religiosity, Philosophy and the Humanities in the Modern Information Space: National and International Aspects: Collection of scientifical works on materials of the ХХIIІ International scientific and practical conference (December 24-25, 2021), 80-84.
2. Vakulchyk, O.М., & Knyshek, O.О. (2015). Management Diagnostics of Enterprises International Business Based on Integrated Assesstment. Economic Herald of the Donbass, 1 (39), 109-114.
3. Voloshan, I. (2019). Methodical approach to assessing the efficiency of industrial enterprise export activity. Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, 24, 74-77.
4. Hrunushun, H.N. (2014). Methods for analysis of foreign economic activity of enterprises. Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis, 1, 63-73.
5. Dugienko, N.O. (2022). Fundamentals of foreign economic activity of the enterprise. Zaporozhye: ZNU.
6. Dunskaya, A.R., & Kharchenko, I.A. (2021). Scientific and methodological approaches to assessing the export potential of the enterprise. Business, innovation, Management: Problems and Prospects. II International. scientific-practical. conf. (Kyiv, 22 April 2021), 162-163.
7. Kozak, Yu.G. (2019). Foreign economic activity. Edition 6. Kyiv: Center for Educational Literature.
8. Kryvovyazyuk, I.V. (2021). Organization of foreign economic activity. Kherson: Oldi-Plus.
9. Kubiv, S.I., & Fedyuk, V.V. (2020). Methodical approaches to evaluation of development of foreign economic activity of agricultural sector enterprises. Entrepreneurship and Trade, 27, 43-47. https://doi.org/10.36477/2522-1256-2020-27-07
10. Petryaeva, Z., & Ivashchenko, G. (2020). Methodological assessment of evaluation of the company's export potential. Efektyvna ekonomika, 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7572 (дата звернення: 03.09.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.1.53
11. Phatenok-Tkachuk, А. (2010). Analysis of factors of influence on development of foreign economic activity of machine-building enterprises. Scientific works of Kirovograd National Technical University. Economic sciences, 17, 93-100.
12. Khromushyna, L. (2020). Analysis of the external environment in the process of management of the foreign economic activity of the enterprise. Economic Scope, 154, 137-140. https://doi.org/10.32782/2224-6282/154-25
13. Kryvovyazyuk, I.,Vakhovych, I., Kaminska, I., Dorosh, V. (2020). Managerial innovations in methodology of solving export-import activity problems and ensuring international corporations business excellence. Quality – Access to Success, 21 (178), 50-55. https://lib.lntu.edu.ua/sites/default/files/2021-01/QAS_Vol.21_No.178_Oct.2020_p.50-55.pdf.
14. Smerichevskyi, S.F., Kryvovyazyuk, I.V., Prokhorova, V.V., Usarek, W., Ivashchenko, A.I. (2021). Expediency of symptomatic diagnostics application of enterprise export-import activity in the disruption conditions of world economy sustainable development. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 628(1), 012040. DOI 10.1088/1755-1315/628/1/012040
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Кривов’язюк Ігор, & Шульга Марина. (2023). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗДІЙСНЕННЯ АНАЛІЗУ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ . Економічний форум, 1(4), 134-141. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-17
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ