АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ АКЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНИХ БІРЖАХ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Ключові слова: ціна акцій, ринкова капіталізація,економічний аналіз,показник волантильності, аграрні компанії

Анотація

У цій статті набуло подальшого розвитку вивчення особливостей формування ринкової капіталізації компаній в сучасних умовах. Метою дослідження є аналізування впливу цінової динаміки акцій вітчизняних аграрних компаній, які котируються на міжнародних біржах, на формування їх ринкової капіталізації задля визначення перспективності її нарощування. Критичний аналіз змісту наукових публікацій вчених-економістів вказує на застосування різних наукових підходів, залежно від обраної мети дослідження, й одночасно, нестачу вивчення впливу на формування ринкової капіталізації компаній її основних складових. Актуальність досліджуваної тематики зумовлена важливістю вирішення проблеми пошуку джерел інвестування розвитку вітчизняних компаній. Методологічну основу результатів даного дослідження становить система застосованих наступних методів: узагальнення – для критичного аналізу змісту наукових публікацій сучасних вчених, які вивчали особливості формування ринкової капіталізації компаній; графічного – для візуалізації структури доходів вітчизняних аграрних компаній в розрізі холдингів; аналітичний та табличний – для фіксації поточних цін акцій вітчизняних аграрних компаній, репрезентованих на світових біржах; розрахунково-аналітичний – при визначенні обсягів і розрахунку діапазонів ринкової капіталізації вітчизняних аграрних компаній, репрезентованих на міжнародних фондових ринках; узагальнення та прогностичний – при зведенні висновків і визначенні перспектив нарощування ринкової капіталізації аграрних компаній, акції яких котируються на міжнародних біржах. Наукову новизну результатів дослідження становить підхід до вивчення впливу поточних цін акцій вітчизняних аграрних компаній на зміну обсягів і діапазонів їх ринкової капіталізації. Отримані результати дослідження можуть мати користь для підприємств аграрного сектору економіки, що задаються питаннями пошуку інвестицій для подальшого розвитку та трансформації бізнесу.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Фесіна Юрій, Луцький національний технічний університет

к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0003-3366-6071

y.fesina@lntu.edu.ua

 

Посилання

Список бібліографічного опису:
1. Бурбан, О.В. (2021). Роль оцінювання вартості як інструмента підготовки рішень для обгрунтування ринкової капіталізації підприємства. Економічний форум, 1(1), 116-121. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-13
2. Кривов’язюк, І.В., Пушкарчук, І.М., & Волинчук, Ю.В. (2017). Капіталізації як основа динамічного розвитку підприємств. Економічний форум, 1, 135-143.
3. Мостова, А.Д. (2023). Теоретичні аспекти ринкової капіталізації корпоративних аграрних підприємств в Україні. Наукові перспективи, 9(39), 392-404. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-9(39)-392-404
4. Нестерова, С.В., & Обіцький, А.В. (2019). Особливості ринкової капіталізації промислових підприємств в національній економіці. Науковий вісник Мукачівського державного університету, серія «Економіка», 2(12), 125-130. DOI:10.31339/2313-8114-2019-2(12)-125-130
5. Сусліков, А. (2023). Стратегічне управління ринковою капіталізацією корпоративних аграрних підприємств на основі ESG-принципів. Економічний дискурс, (1-2), 83–95. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-9.
6. Cillo, V., Gregori, G.L., Daniele, L.M., Caputo, F. and Bitbol-Saba, N. (2022). Rethinking companies’ culture through knowledge management lens during Industry 5.0 transition. Journal of Knowledge Management, 26(10), 2485-2498. https://doi.org/10.1108/JKM-09-2021-0718
7. Kerong, W. (2022). The Calculation of Market Capitalization of Enterprises Based on Discounted Cash Flow Method. Proceedings of the 2022 2nd International Conference on Enterprise Management and Economic Development (ICEMED 2022). Advances in Economics, Business and Management Research, 219, 213-220. DOI: 10.2991/aebmr.k.220603.037
8. Liurui, D. & Yiwen, Z. (2022). Investment Lag, Financially Constraints and Company Value – Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 58:11, 3034-3047. https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.2025047.
9. Šebestová, J.D., & Popescu, C.R.Gh. (2022). Factors Influencing Investments into Human Resources to Support Company Performance. Journal of Risk and Financial Management, 15(1): 19. https://doi.org/10.3390/jrfm15010019
10. Opendatabot (2023). Топ-10 агровиробників України: як змінилися доходи аграріїв за перший рік великої війни. URL: https://opendatabot.ua/analytics/agro-index-2022.
11. Yahoo! Finance. URL: https://finance.yahoo.com/.
References:
1. Burban, O.V. (2021). Rol otsiniuvannia vartosti yak instrumenta pidhotovky rishen dlia obhruntuvannia rynkovoi kapitalizatsii pidpryiemstva. Ekonomichnyi forum, 1(1), 116-121 [in Ukrainian]. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2021-1-13
2. Kryvoviaziuk, I.V., Pushkarchuk, I.M., & Volynchuk, Yu.V. (2017). Kapitalizatsii yak osnova dynamichnoho rozvytku pidpryiemstv. Ekonomichnyi forum, 1, 135-143. [in Ukrainian].
3. Mostova, A.D. (2023). Teoretychni aspekty rynkovoi kapitalizatsii korporatyvnykh ahrarnykh pidpryiemstv v Ukraini. Naukovi perspektyvy, 9(39), 392-404. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.52058/2708-7530-2023-9(39)-392-404
4. Nesterova, S.V., & Obitskyi, A.V. (2019). Osoblyvosti rynkovoi kapitalizatsii promyslovykh pidpryiemstv v natsionalnii ekonomitsi. Naukovyi visnyk Mukachivskoho derzhavnoho universytetu, seriia «Ekonomika», 2(12), 125-130. [in Ukrainian]. DOI:10.31339/2313-8114-2019-2(12)-125-130
5. Suslikov, A. (2023). Stratehichne upravlinnia rynkovoiu kapitalizatsiieiu korporatyvnykh ahrarnykh pidpryiemstv na osnovi ESG-pryntsypiv. Ekonomichnyi dyskurs, (1-2), 83–95. [in Ukrainian]. https://doi.org/10.36742/2410-0919-2023-1-9.
6. Cillo, V., Gregori, G.L., Daniele, L.M., Caputo, F. and Bitbol-Saba, N. (2022). Rethinking companies’ culture through knowledge management lens during Industry 5.0 transition. Journal of Knowledge Management, 26(10), 2485-2498. https://doi.org/10.1108/JKM-09-2021-0718
7. Kerong, W. (2022). The Calculation of Market Capitalization of Enterprises Based on Discounted Cash Flow Method. Proceedings of the 2022 2nd International Conference on Enterprise Management and Economic Development (ICEMED 2022). Advances in Economics, Business and Management Research, 219, 213-220. DOI: 10.2991/aebmr.k.220603.037
8. Liurui, D. & Yiwen, Z. (2022). Investment Lag, Financially Constraints and Company Value – Evidence from China. Emerging Markets Finance and Trade, 58:11, 3034-3047. https://doi.org/10.1080/1540496X.2021.2025047.
9. Šebestová, J.D., & Popescu, C.R.Gh. (2022). Factors Influencing Investments into Human Resources to Support Company Performance. Journal of Risk and Financial Management, 15(1): 19. https://doi.org/10.3390/jrfm15010019
10. Opendatabot (2023). Top-10 ahrovyrobnykiv Ukrainy: yak zminylysia dokhody ahrariiv za pershyi rik velykoi viiny. URL: https://opendatabot.ua/analytics/agro-index-2022. [in Ukrainian].
11. Yahoo! Finance (2023). URL: https://finance.yahoo.com/.
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Фесіна Юрій. (2023). АНАЛІЗ ЦІНОВОЇ ДИНАМІКИ АКЦІЙ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ НА МІЖНАРОДНИХ БІРЖАХ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЇХ РИНКОВОЇ КАПІТАЛІЗАЦІЇ. Економічний форум, 1(4), 148-154. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-19
Розділ
ПІДПРИЄМНИЦТВО, ТОРГІВЛЯ ТА БІРЖОВА ДІЯЛЬНІСТЬ