МЕРЕЖЕВИЙ РИТЕЙЛ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД

  • Ковальська Любов Луцький національний технічний університет https://orcid.org/0000-0003-2924-9857
  • Дмитрук Андрій Луцький національний технічний університет
Ключові слова: ритейл, мережевий ритейл, торгівля, ритейл-брендинг, споживач, товарообіг

Анотація

У статті обґрунтовано, що мережа ритейлу перебуває в динамічних умовах зовнішнього середовища. Обґрунтовано роль та значення торгівлі в розвитку економіки як окремого виду економічної діяльності. Досліджено видозміну мережі ритейлу у довоєнний та воєнний періоди. Проведено огляд літератури понять «ритейл» та «меежевий ритейл». Проведений огляд літератури дозволив зробити висновок, що поняття ритейл розглядають як: окремий вид економічної діяльності, який здійснюють різні суб’єкти господарювання; елемент торговельної інфраструктури, а саме об’єкт торгівлі, який орієнтується на окремого споживача; процес продажу товарів кінцевому споживачу. Встановлено, що основними характеристиками ритейлу є наявність спеціальних приміщень для здійснення торговельної діяльності та якісного надання торговельних послуг (торговельна зала, розрахунково-касова частина, складські приміщення тощо), сучасне торговельне обладнання для організації роздрібної торгівлі. Проведені дослідження поняття «мережевий ритейл» дозволили зробити висновок, що в його основі покладено формування мережі однотипних об’єктів торгівлі, об’єднаних одним власником та єдиним торговельним брендом. В якості критеріїв мережевого ритейлу запропоновано наступні: мережа однотипних об’єктів торгівлі; уніфікована концепція логістики та маркетингової політики;  ритейл-брендинг. Подано авторське бачення змісту поняття «мережевий ритейл» як мережу однотипних об’єктів торгівлі, які характеризуються уніфікованим підходом до формування концепції логістики та маркетингової політики і позиціонують себе у ринковому просторі із чітко сформованим ритейл-брендингом задля задоволення потреб споживачів. Зазначено, що особливостями мережевого ритейлу є: нерівномірність розміщення по території держави, наявність різних форматів організації їх діяльності, проникнення на український ринок торгівлі міжнародного ритейлу. Зазначено найбільш прибуткові сегменти мережевого ритейлу: торгівля автомобілями, роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах продуктами харчування, роздрібна торгівля пальним, роздрібна торгівля фармацевтичними товарами 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Ковальська Любов, Луцький національний технічний університет

д.е.н., професор, декан факультету бізнесу та права

 

https://orcid.org/0000-0003-2924-9857

kovalska.lyuba@gmail.com

 

Дмитрук Андрій, Луцький національний технічний університет

 аспірант

dm.andriy@gmail.com

 

Посилання

Список бібліографічного опису:
1. Роздрібний товарообіг України у 2022 році впав на 21,4%. Інформаційне агентство. URL: https://interfax.com.ua/news/economic/900559.html.
2. Український рітейл з поправкою на війну. URL: http://surl.li/ljlhr.
3. Миколайчук І. П., Силкіна Ю. О. Сучасні тренди розвитку мережевого ритейлу в україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Економічні науки. 2019. Вип. 57. URL: http://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/DOI/2522-1205-2019-57-06.pdf.
4. Апопій В. В. Актуальні проблеми розвитку внутрішньої торгівлі України. Торгівля, комерція, підприємництво : збірник наукових праць: редакц. кол.: Апопій В. В., Куцик П. О., Семак Б. Б. та ін. Львів : Видавництво Львівської комерційної академії, 2015. Вип. 18. С. 5-11.
5. Антонюк Я.М., Шиндировський І.М. Тенденції розвитку ритейлу в Україні. Підприємництво і торгівля. 2019. Вип. 24. С. 22-30.
6. Ільченко Н., Кавун О. Тезаурус сучасної торгівлі України. Вісник КНТЕУ. 2016. Вип. 1. С. 54-70.
7. Сак Т., Грицюк Н. Ринок ритейлу в Україні: тенденції та перспективи розвитку в умовах кризи. Економічний часопис Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки: журнал. Луцьк: Вежа-Друк, 2020. № 2 (22). С. 33-42.
8. Кельман В. Д. Історична генеза формування та трансформації категорії «ритейл» та її концепту «мережевий ритейл». Економіка та держава. 2021. № 4. С. 150–156.
9. Поручинська І. В., Поручинська І. В., Слащук А. М. Сучасні тенденції розвитку мережевого ритейлу: український та світовий досвід. Наукові праці Міжрегіональної академії управління персоналом. Економічні науки. Випуск 2 (69). 2023. URL: http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2496/2965
10. Антонюк Я. М., Шиндировський І. М. тТенденції розвитку ритейлу в Україні. Підприємництво і торгівля. 2019. Вип. 24. URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/26/22.
11. Цурська Б. Зміни формату підприємств ритейлу під впливом факторів макро-маркетингового середовища. Вісник Хмельницького національного університету. № 6. Том 2. 2022. URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/01/2022-312-62-27.pdf.
12. Демченко А. М. Економічна сутність рітейлу в банківському секторі України та можливості його вдосконалення. Регіональна економіка. №3. 2015. С.101-108. URL: http://www.re.gov.ua/re201503/re201503_101_DemchenkoAM.pdf.
13. Власова Н. О., Колючкова О.В. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку : монографія. Харківський державний університет харчування та торгівлі. Х. : АдвАТМ. 2012. 255 с.
14. Лиса С.С. Класифікація форматів та особливості розвитку роздрібної торгівлі України. Електронне наукове видання «Глобальні та національні проблеми економіки». 2017. №15. С. 254-258.
15. Кравець В.І. Напрями ринкових трансформацій місцевих мереж продуктового ритейлу в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 24 (2).С. 16-19.
16. Кельман В.Д. Сучасні особливості та моделі адміністрування та управління мережевого ритейлу. Агросвіт. №7-8. 2021. URL: http://www.agrosvit.info/pdf/7-8_2021/18.pdf.
17. Братчик А.Д. Аналіз ринку роздрібної торгівлі: мережевий ритейл України. URL: http://surl.li/lhufq.
18. Власова Н.О., Колючкова О.В. Роздрібні торговельні мережі: регіональні фактори розвитку: монографія. Харківський державний університет харчування та торгівлі. Х.: АдвАТМ, 2012. 255 с.
19. Миколайчук І.П., Силкіна Ю.В. Сучасні тренди розвитку мережевого ритейлу в Україні. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. 2019. Вип. 57. С. 39-46.
20. Терещенко С. І., Гримайло О. В. Інноваційні форми організації роздрібної торгівлі. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Цифрова трансформація та диджитал технології для сталого розвитку всіх галузей сучасної освіти, науки і практики». URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/29872/1/Zbi%C3%B3r_prac_3_2023-281-285.pdf.
21. GT Partners Ukraіne. URL: http://gtpartners.com.ua/.
22. Український рітейл з поправкою на війну. URL: http://surl.li/ljlhr.
23. Топ-10 продуктових мереж України за кількістю магазинів. URL: http://www.worldfood.com.ua.
24. Автомобілі, продукти, товари для дому: які сегменти ритейлу були найприбутковішими у 2022 році. URL: https://thepage.ua/ua/economy/top-10-ritejleriv-ukrayini-iz-pributku-u-2022-roci
Reference:
1. Rozdribnyi tovaroobih Ukrainy u 2022 rotsi vpav na 21,4%. Informatsiine ahentstvo. URL:https://interfax.com.ua/news/economic/900559.html.
2. Ukrainskyi riteil z popravkoiu na viinu. URL: http://surl.li/ljlhr.
3. Mykolaichuk I. P., Sylkina Yu. O. Suchasni trendy rozvytku merezhevoho ryteilu v ukraini. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. Ekonomichni nauky. 2019. Vyp. 57.URL: http://lute.lviv.ua/fileadmin/www.lac.lviv.ua/data/DOI/2522-1205-2019-57-06.pdf.
4. Apopii V. V. Aktualni problemy rozvytku vnutrishnoi torhivli Ukrainy. Torhivlia, komertsiia, pidpryiemnytstvo : zbirnyk naukovykh prats: redakts. kol.: Apopii V.V., Kutsyk P. O., Semak B. B. ta in. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi komertsiinoi akademii, 2015. Vyp. 18. S. 5-11.
5. Antoniuk Ya.M., Shyndyrovskyi I.M. Tendentsii rozvytku ryteilu v Ukraini. Pidpryiemnytstvo i torhivlia. 2019. Vyp. 24. S. 22-30.
6. Ilchenko N., Kavun O. Tezaurus suchasnoi torhivli Ukrainy. Visnyk KNTEU. 2016. Vyp. 1. S. 54-70.
7. Sak T., Hrytsiuk N. Rynok ryteilu v Ukraini: tendentsii ta perspektyvy rozvytku v umovakh kryzy. Ekonomichnyi chasopys Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky: zhurnal. Lutsk: Vezha-Druk, 2020. № 2 (22). S. 33-42.
8. Kelman V. D. Istorychna heneza formuvannia ta transformatsii katehorii «ryteil» ta yii kontseptu «merezhevyi ryteil». Ekonomika ta derzhava. 2021. № 4. S. 150–156.
9. Poruchynska I. V., Poruchynska I. V., Slashchuk A. M. Suchasni tendentsii rozvytku merezhevoho ryteilu: ukrainskyi ta svitovyi dosvid. Naukovi pratsi Mizhrehionalnoi akademii upravlinnia personalom. Ekonomichni nauky. Vypusk 2 (69). 2023. URL: http://journals.maup.com.ua/index.php/economics/article/view/2496/2965
10. Antoniuk Ya. M., Shyndyrovskyi I. M. tTendentsii rozvytku ryteilu v Ukraini. Pidpryiemnytstvo i torhivlia. 2019. Vyp. 24.URL: http://journals-lute.lviv.ua/index.php/pidpr-torgi/article/view/26/22.
11. Tsurska B. Zminy formatu pidpryiemstv ryteilu pid vplyvom faktoriv makro-marketynhovoho seredovyshcha. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu. № 6. Tom 2. 2022.URL: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2023/01/2022-312-62-27.pdf.
12. Demchenko A. M. Ekonomichna sutnist riteilu v bankivskomu sektori Ukrainy ta mozhlyvosti yoho vdoskonalennia. Rehionalna ekonomika. №3. 2015. S.101-108. URL: http://www.re.gov.ua/re201503/re201503_101_DemchenkoAM.pdf.
13. Vlasova N. O., Koliuchkova O.V. Rozdribni torhovelni merezhi: rehionalni faktory rozvytku : monohrafiia. Kharkivskyi derzhavnyi universytet kharchuvannia ta torhivli. Kh. : AdvATM. 2012. 255 s.
14. Lysa S.S. Klasyfikatsiia formativ ta osoblyvosti rozvytku rozdribnoi torhivli Ukrainy. Elektronne naukove vydannia «Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky». 2017. №15. S. 254-258.
15. Kravets V.I. Napriamy rynkovykh transformatsii mistsevykh merezh produktovoho ryteilu v Ukraini. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. 2017. Vyp. 24 (2).S. 16-19.
16. Kelman V.D. Suchasni osoblyvosti ta modeli administruvannia ta upravlinnia merezhevoho ryteilu. Ahrosvit. №7-8. 2021. .URL: http://www.agrosvit.info/pdf/7-8_2021/18.pdf.
17. Bratchyk A.D. Analiz rynku rozdribnoi torhivli: merezhevyi ryteil Ukrainy. URL: http://surl.li/lhufq.
18. Vlasova N.O., Koliuchkova O.V. Rozdribni torhovelni merezhi: rehionalni faktory rozvytku: monohrafiia. Kharkivskyi derzhavnyi universytet kharchuvannia ta torhivli. Kh.: AdvATM, 2012. 255 s.
19. Mykolaichuk I.P., Sylkina Yu.V. Suchasni trendy rozvytku merezhevoho ryteilu v Ukraini. Visnyk Lvivskoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu. 2019. Vyp. 57. S. 39-46.
20. Tereshchenko S. I., Hrymailo O. V. Innovatsiini formy orhanizatsii rozdribnoi torhivli. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii «Tsyfrova transformatsiia ta dydzhytal tekhnolohii dlia staloho rozvytku vsikh haluzei suchasnoi osvity, nauky i praktyky».URL: https://repo.btu.kharkov.ua/bitstream/123456789/29872/1/Zbi%C3%B3r_prac_3_2023-281-285.pdf.
21. GT Partners Ukraіne. URL: http://gtpartners.com.ua/.
22. Ukrainskyi riteil z popravkoiu na viinu.URL: http://surl.li/ljlhr.
23. Top-10 produktovykh merezh Ukrainy za kilkistiu mahazyniv. URL: http://www.worldfood.com.ua.
24. Avtomobili, produkty, tovary dlia domu: yaki sehmenty ryteilu buly naiprybutkovishymy u 2022 rotsi. URL: https://thepage.ua/ua/economy/top-10-ritejleriv-ukrayini-iz-pributku-u-2022-roci
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Ковальська Любов, & Дмитрук Андрій. (2023). МЕРЕЖЕВИЙ РИТЕЙЛ: СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ У ВОЄННИЙ ПЕРІОД. Економічний форум, 1(4), 3-9. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-1
Розділ
ЕКОНОМІКА