АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНВЕСТОРІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ

Ключові слова: прямі інвестиції, європейські інвестори, поведінка інвесторів, війна в Україні, інвестиційна активність

Анотація

У статті проведено аналіз поведінки європейських інвесторів під час війни в Україні. Ціль статті полягає у вивченні особливостей інвестиційної поведінки зарубіжних, зокрема європейських інвесторів під час війни в Україні, починаючи з періоду так званої «гібридної» війни і до завершення першого року відкритого повномасштабного вторгнення. Це дозволить виробити подальші стратегії продовження взаємовигідної співпраці у період повоєнної відбудови. Актуальність вирішення даної наукової проблеми пояснюється необхідністю збільшення обсягів прямих іноземних інвестицій, незважаючи на збереження значних політичних та економічних ризиків під час війни в Україні. Об’єктом дослідження є поведінка європейських інвесторів під час  війни в Україні. У статті проведено аналіз зміни суми прямих інвестицій в Україну за групи країн світу за період війни, а також ранжування країн Європи за загальною сумою прямих інвестицій в Україну. Зроблено висновок, що на початковій стадії війни в Україні (гібридна війна за окремі анексовані території) іноземні інвестори за песимістичним сценарієм оцінили ситуацію в Україні, що призвело до відтоку прямих інвестицій у 2015 році як загалом, так і з країн Європи, що мало негативні наслідки для економічного розвитку України. Після початку у 2022 році повномасштабної війни, незважаючи на порівняно більші політичні та економічні ризики, зарубіжні інвестори розпочали з більшою довірою ставитися до України як держави загалом та суб’єктів бізнесу зокрема. Тому зниження суми прямих іноземних інвестицій було порівняно меншим, ніж у 2015 році. Продовження повномасштабної війни не дозволить зменшити економічні ризики для зарубіжних інвесторів та швидко відновити втрачені обсяги прямих іноземних інвестицій, але буде спостерігатися позитивна динаміка до їх зростання, враховуючи позитивні темпи відновлення економіки України, навіть у такий складний час.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографія автора

Шубалий Олександр, Луцький національний технічний університет

д.е.н., професор

https://orcid.org/0000-0002-9131-1896

shubalyi@ukr.net

 

Посилання

Список бібліографічного опису:
1. Гаркавенко В.І. (2020). Вплив іноземного капіталу на економічний розвиток України. Економіка і прогнозування. №1. С. 47–62.
2. Маслій, В., Питель С. (2021). Статистичний аналіз географічної структури прямих іноземних інвестицій в Україну. Вісник економіки. № 2. С. 160-175.
3. Михайленко О.Г. (2020). Вплив іноземних інвестицій на розвиток економіки України в умовах глобалізації. Ефективна економіка. № 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8046 (дата звернення: 20.09.2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.7.54/
4. Мордань Є. Ю., Мордань Є. Ю., Гуща А. В. (2017). Інвестиційний клімат України та шляхи його поліпшення. Інвестиції: практика та досвід. 17. С. 33-38.
5. Мошляк, І. О. (2019). Інвестиційний клімат в Україні та напрями його покращення. Вчені записки Університету «КРОК», (2 (54), 65–71. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-65-71
6. Національний Банк України. 2023. Статистика зовнішнього сектору. Офіційний веб-сайт: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#5 (дата звернення: 21.09.2023).
7. Пурій Г.М. (2020). Сучасний стан та основні тенденції залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Гроші, фінанси і кредит. Вип. 44. С. 199–203.
8. Тимоць, М., & Стахів, Г. (2023). Фінансові аспекти залучення іноземних інвестицій в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство, (47). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-70
9. Федорова Н.Є., Огородник Р.П., Русал В.С. (2020). Іноземне інвестування в економіку України: масштаби, структура, перспективи. Вісник ХДУ Серія Економічні науки, 39. С. 14-18.
10. Цимбалюк, Ю., Корман, І., & Ролінський, О. (2021). Стан іноземного інвестування в Україні. Економіка та суспільство, (31). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-25
11. Чернега, В., Полозун, А., & Касьян, А. (2022). Сучасні тенденції інвестування в Україні. Економіка та суспільство, (44). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-78
12. Швець Ю. О., Бурдило О. В. (2017). Оцінка інвестиційного клімату в країні: стан, проблеми та шляхи його вдосконалення. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Випуск 12, частина 2. С. 165-168.
13. Штепенко К. П., Забураєва О. Ю. (2019). Аналіз прямих іноземних інвестицій в економіку України та передумови необхідності їх залучення. Ефективна економіка. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7040 (дата звернення: 10.10.2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.34
14. Raicevic B., Ignjatijević S., Milojevic I. (2016). Financial analysis of foreign direct investment on economic growth of developing countries. Ekonomika poljoprivrede 63(2):649-663. DOI: 10.5937/ekoPolj1602649R
15. Xinxin Wang, Zeshui Xu, Yong Qin & Marinko Skare (2021). Foreign direct investment and economic growth: a dynamic study of measurement approaches and results. Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Volume 35, Issue 1. 1011–1034 https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1952090
References:
1. Harkavenko V.I. (2020). Vplyv inozemnoho kapitalu na ekonomichnyy rozvytok Ukrayiny [The influence of foreign capital on the economic development of Ukraine]. Ekonomika i prohnozuvannya – Economics and forecasting, 1, 47–62. [in Ukrainian].
2. Maslii, V., Pitel S. (2021). Statystychnyy analiz heohrafichnoyi struktury pryamykh inozemnykh investytsiy v Ukrayinu [Statistical analysis of the geographic structure of direct foreign investment in Ukraine]. Visnyk ekonomiky – Bulletin of the economy, 2, 160-175. [in Ukrainian].
3. Mykhaylenko O.G. (2020). Vplyv inozemnykh investytsiy na rozvytok ekonomiky Ukrayiny v umovakh hlobalizatsiyi [The influence of foreign investments on the development of the economy of Ukraine in the conditions of globalization]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8046 (access date: 20.09.2023). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.7.54/ [in Ukrainian].
4. Mordan E. Yu., Mordan E. Yu., Gushcha A. V. (2017). Investytsiynyy klimat Ukrayiny ta shlyakhy yoho polipshennya [Ukraine's investment climate and ways to improve it]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 17, 33-38. [in Ukrainian].
5. Moshlyak, I. O. (2019). Investytsiynyy klimat v Ukrayini ta napryamy yoho pokrashchennya [Investment climate in Ukraine and directions for its improvement]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» - Scientific notes of the University "KROK", 2(54), 65–71. https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-65-71 [in Ukrainian].
6. National Bank of Ukraine. 2023. Statistics of the external sector. Official website: available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external#5 (access date: 21.09.2023). [in Ukrainian].
7. Purii H.M. (2020). Suchasnyy stan ta osnovni tendentsiyi zaluchennya pryamykh inozemnykh investytsiy v ekonomiku Ukrayiny [The current state and main trends of foreign direct investment attraction in the economy of Ukraine]. Hroshi, finansy i kredyt – Money, finance and credit, 44, 199–203. [in Ukrainian].
8. Tymots, M., & Stakhiv, G. (2023). Finansovi aspekty zaluchennya inozemnykh investytsiy v umovakh voyennoho stanu [Financial aspects of attracting foreign investment in the conditions of martial law]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society, 47. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-47-70 [in Ukrainian].
9. Fedorova N.E., Ogorodnyk R.P., Rusal V.S. (2020). Inozemne investuvannya v ekonomiku Ukrayiny: masshtaby, struktura, perspektyvy [Foreign investment in the economy of Ukraine: scope, structure, prospects]. Visnyk KHDU Seriya Ekonomichni nauky – Bulletin of KhSU Economic Sciences Series, 39, 14-18. [in Ukrainian].
10. Tsymbalyuk, Yu., Korman, I., & Rolinsky, O. (2021). Stan inozemnoho investuvannya v Ukrayini [The state of foreign investment in Ukraine]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society, 31. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-31-25 [in Ukrainian].
11. Chernega, V., Polozun, A., & Kasyan, A. (2022). Suchasni tendentsiyi investuvannya v Ukrayini [Modern investment trends in Ukraine]. Ekonomika ta suspilʹstvo – Economy and society, 44. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-44-78 [in Ukrainian].
12. Shvets Yu. O., Burdylo O. V. (2017). Suchasni tendentsiyi investuvannya v Ukrayini [Assessment of the investment climate in the country: state, problems and ways to improve it]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu – Scientific Bulletin of the Uzhhorod National University, 12(2), 165-168.
13. Shtepenko, K. P. and Zaburaeva, O. Yu. (2019). Analysis of direct foreign investments in the economy of Ukraine and the precipitations of necessity of their attraction, Efektyvna ekonomika, [Online], 5, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7040 (Accessed 10 Oct 2023). DOI: 10.32702/2307-2105-2019.5.34
14. Raicevic B., Ignjatijević S., Milojevic I. (2016). Financial analysis of foreign direct investment on economic growth of developing countries. Ekonomika poljoprivrede 63(2):649-663. DOI: 10.5937/ekoPolj1602649R
15. Xinxin Wang, Zeshui Xu, Yong Qin & Marinko Skare (2021). Foreign direct investment and economic growth: a dynamic study of measurement approaches and results. Economic Research - Ekonomska Istraživanja, 35(1), 1011–1034 https://doi.org/10.1080/1331677X.2021.1952090
Опубліковано
2023-12-12
Як цитувати
Шубалий Олександр. (2023). АНАЛІЗ ПОВЕДІНКИ ЄВРОПЕЙСЬКИХ ІНВЕСТОРІВ ПІД ЧАС ВІЙНИ В УКРАЇНІ . Економічний форум, 1(4), 50-55. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-6
Розділ
ЕКОНОМІКА