МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

  • Морохова Валентина Луцький національний технічний університет
  • Бойко Ольга Луцький національний технічний університет
Ключові слова: маркетингова концепція управління підприємством, маркетингові інструменти, маркетингові технології, малий бізнес, організація маркетингу малих підприємств, розвиток малого бізнесу.

Анотація

У статті досліджено особливості маркетингового забезпечення діяльності підприємств малого бізнесу. Встановлено, що найважливішим фактором успішного функціонування та забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств є використання маркетингової концепції управління, яка орієнтує виробників на оперативне реагування на потреби споживачів і їх задоволення ефективніше порівняно з конкурентами. Визначено завдання розширення засобів реалізації маркетингової політики з урахуванням специфіки діяльності підприємств малого бізнесу та актуального стану зовнішнього середовища. Систематизація літературних джерел засвідчила, що розвиток малих підприємств сприяє економічному зростанню, насиченню ринку необхідними якісними товарами, створенню нових робочих місць та вирішенню економічних і соціальних проблем. Узагальнено дослідження щодо зміни умов функціонування малих підприємств та виділено три основні напрями їх розвитку: маркетинг як основа управлінського мислення, маркетинг як управлінська функція та маркетинг як набір спеціалізованого інструментарію. Головною причиною недостатніх маркетингових зусиль малого бізнесу є обмеженість бюджету та інших ресурсів, які можуть бути використані в управлінні маркетинговою діяльністю. Для підвищення ефективності діяльності підприємств малого бізнесу представлено і розглянуто інструменти малобюджетного маркетингу, які є пріоритетними для малого бізнесу. Аргументовано, що «партизанський маркетинг» є економічно ефективною складовою маркетингової стратегії і сприяє зниженню витрат на просування продукції завдяки використанню нестандартних рекламних методів. Дослідження засвідчили: основними особливостями управління маркетингом підприємств малого бізнесу є обмеженість ресурсів та маркетингових функцій, акцент на конкуренцію, креативність та розробку індивідуальних пропозицій для клієнтів. Особливу увагу, на думку авторів, слід приділити питанню організації маркетингової діяльності на малих підприємствах, оскільки вона дозволяє їм встановлювати і підтримувати ефективні контакти зі своїми клієнтами при мінімальних витратах. Основним напрямком швидкої адаптації підприємств малого бізнесу до змін зовнішнього середовища визначено формування ефективної маркетингової стратегії і тактики на базі новітніх маркетингових концепцій і технологій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Біографії авторів

Морохова Валентина, Луцький національний технічний університет
Бойко Ольга, Луцький національний технічний університет

Бойко Ольга, к.е.н., доцент

https://orcid.org/0000-0001-7153-5617

o.boyko@lntu.edu.ua

 

Посилання

1. Budnikevych, I. M., Krupenna, I. A., & Kostynian, A. A. (2020). Osoblyvosti komunikatsii v marketynhu malykh pidpryiemstv restorannoho biznesu [Peculiarities of communications in the marketing of small enterprises of the restaurant business]. Collection of scientific papers of the Cherkasy State University of Technology. Series "Economic Sciences", 58, 68-75. https://doi.org/10.24025/2306-4420.0.58.2020.213424 (accessed 2 August 2023) [in Ukrainian].
2. Vashkiv, O. P., & Havrylenko, Yu. S. (2019). Internet-marketynh – novyi napriam marketynhovoi polityky malykh pidpryiemstv ta fizychnykh osib-pidpryiemtsiv [Internet marketing is a new direction of marketing policy of small businesses and individual entrepreneurs]. Scientific Bulletin of the International Humanitarian University. Series: Economics and Management, 37, 27-33. Retrieved from: http://dspace.wunu.edu.ua/handle/316497/35325 (accessed 17 August 2023) [in Ukrainian].
3. Zhavela, K. A., & Zhavela, A. K. (2019). Novitni napriamy rozvytku marketynhu maloho ta serednoho pidpryiemnytstva [The latest trends in the development of marketing of small and medium-sized enterprises]. Economic space. 144, 156-167. https://doi.org/10.30838/P.ES.2224.230419.171.483 (accessed 21 July 2023). [in Ukrainian].
4. Zaitseva, O. I., Savina, H. H., & Voskresenska, O. Ye. ta in. (2021) Rehionalni aspekty upravlinnia marketynhom i personifikatsii tovariv ta posluh na pidpryiemstvakh maloho ta serednoho biznesu. [Regional aspects of marketing management and personalization of goods and services at small and medium-sized enterprises]. Bulletin of the Kherson National Technical University, 3. 231-239. https://doi.org/10.35546/kntu2078-4481.2021.3.26 (accessed 10 August 2023) [in Ukrainian].
5. Korostova, I. (2022). Stan ta perspektyvy marketynhu pid chas viiny. [The state and prospects of marketing during the war]. Digital Economy and Economic Security, 2(02), 52-55. https://doi.org/10.32782/dees.2-9 (accessed 5 August 2023) [in Ukrainian].
6. Lyvch D. Nove oblychchia ukrainskoho pidpryiemnytstva. [The new face of Ukrainian entrepreneurship]. Retrieved from: https://www.epravda.com.ua/columns/2022/08/29/690937/ (accessed 5 August 2023) [in Ukrainian].
7. Zhadko, K. S. (red.) (2019). Orhanizatsiia vyrobnychoi ta marketynhovoi diialnosti maloho i serednoho biznesu [Organization of production and marketing activities of small and medium-sized businesses]: monograph. Dnipro: UMSF. [in Ukrainian].
8. Pavlishyna, N., & Riezantseva, V. (2022). Marketynhova stratehiia na pidpryiemstvakh maloho biznesu. [Marketing strategy at small business enterprises]. Bulletin of the Khmelnytskyi National University. 1 (302), 185-188. https://www.doi.org/10.31891/2307-5740-2022-302-1-31 (accessed 2 August 2023) [in Ukrainian].
9. Proskurnina, N. V. (2020) Rol transformatsii funktsii marketynhu dlia zabezpechennia innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv rozdribnoi torhivli. [The role of transformation of marketing functions to ensure innovative development of retail enterprises]. Visnyk of Kharkiv National University named after V.N. Karazin. Series «International relations. Economy. Local studies. Tourism», 12, 114-122. Retrieved from: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/24946 (accessed 2 August 2023) [in Ukrainian].
10. Temchenko, H. V., Bondarchuk, O. M., & Astaf’ieva, K. O. (2021). Marketynhova diialnist yak sposib pidvyshchennia konkurentospromozhnosti malykh pidpryiemstv. [Marketing activity as a way of increasing the competitiveness of small enterprises]. Market infrastructure: an electronic scientific and practical journal. 2021. 52. 115-119. https://doi.org/10.32843/infrastruct52-20 (accessed 17 August 2023) [in Ukrainian].
Опубліковано
2024-01-23
Як цитувати
Морохова Валентина, & Бойко Ольга. (2024). МАРКЕТИНГОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ. Економічний форум, 1(4), 56-61. https://doi.org/10.36910/6775-2308-8559-2023-4-7
Розділ
МАРКЕТИНГ